Lyssna

Miljöfarlig verksamhet

Alla har en skyldighet att skydda miljön. Miljöbalken är en stor del av Sveriges miljölagstiftning. Miljöbalken omfattar alla åtgärder och verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön. Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Bild på en skorsten

Miljöbalken

För att miljöbalkens mål ska kunna uppnås ska dess regler tillämpas. Det innebär:

  • att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter, oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
  • att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
  • att den biologiska mångfalden bevaras,
  • att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
  • att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

    Skorsten med en björk

     

Balken är tillämplig på alla verksamheter eller åtgärder som inte är av försumbar betydelse för dess mål. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.

A-, B-, och C-anläggning

Enligt miljöbalken delas miljöfarlig verksamhet in efter dess påverkan på miljön, i s.k. A-,  B- eller C-anläggningar. A- och B-anläggningar kräver tillstånd innan verksamheten startar och C-anläggningar är anmälningspliktiga. För att se om en verksamhet klassas som A, B eller C använder man sig av miljöprövningsförordningen.

För en verksamhet som klassas A prövas tillståndsansökan av mark- och miljödomstolen och B av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. För verksamheter som klassas C gäller anmälningsplikt och anmälan prövas av bygg- och miljönämnden.

Information om vad en anmälan ska innehålla finns under anmälningsplikt.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 24 maj 2018