Elevhälsan i grundskolan

Inom Elevhälsan samarbetar olika yrkesgrupper för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa.Elevhälsan arbetar förebyggande med skolrelaterade frågeställningar.

Helhetssyn

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan på grundskolorna i Årjängs kommun fokuserarpå att få elever att må bra genom förebyggande och åtgärdande arbete. Elevhälosteamet arbetar tillsammans med rektor, annan personal och vårdnadshavare för en helhetssyn. Inom elevhälsoteamet arbetar man med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I Elevhälsan ingår:

  • skolkurator
  • skolpsykolog
  • skolsköterska
  • specialpedagog
  • studie- och yrkesvägledare
  • rektor

Likabehandling

Alla grundskolor i Årjängs kommun arbetar aktivt för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Detta sammanställs i en likabehandlingsplan. Visionen är att alla elever och personal ska känna trygghet och ha arbetsro

Säkerhet och krishantering

Arbetet med säkerhet och krisberedskap sker systematiskt och är en del av den ordinarie verksamheten. Vid en uppkommen krissituation inom grundskolan följer man skolans krishansteringsplan.

Studie- och yrkesvägledning

Du som går i grundskolan har tillgång till personal som kan hjälpa dig med vägledning inför val av framtida studie- och yrkesvägar. Studie- och yrkevägledning förekommer i undervisningen i olika former och då arbetar vägledaren tätt tillsammans med ansvarig lärare

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson