Betyg och bedömning

För att utvecklas och kunna nå goda resultat är det viktigt att utvärdera hur arbetet i skolan går.

Betyg och bedömning

För att utvecklas och kunna nå goda resultat är det viktigt att utvärdera hur arbetet i skolan går.

Skriftliga omdömen

Från och med årskurs 1 ges skriftliga omdömen en gång per termin. De skriftliga omdömena sammanfattar vilka kunskaper som eleven har och vad som behöver utvecklas.

Utvecklingssamtal och utvecklingsplan

Varje termin bjuds elev och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal med elevens klasslärare/mentor. Grunden för utvecklingssamtalet är de skriftliga omdömena och det som diskuteras är hur man går vidare och vad eleven behöver förbättra.

Utvecklingssamtalet mynnar ut i en individuell utvecklingsplan, IUP. I planen beskrivs konkret vad eleven behöver göra för att nå de uppsatta målen.

Vid nästa utvecklingssamtal utvärderas den individuella utvecklingsplanen och en ny plan upprättas.

Planering

Varje lärare gör en planering. I planeringen kan eleven läsa om vad man kommer att arbeta med i de olika ämnena, hur undervisningen går till och vad som bedöms i det aktuella arbetsområdet.

Betyg från årskurs 6

Från och med årskurs 6 kompletteras omdömena med skriftliga betyg. Betygen är en sammanställning av elevens kunskaper och resultat.

För att sätta rättvisa betyg görs en bedömning som utgår från Skolverkets kursplaner och kursplanemålen i dessa. Eleven bedöms i hur väl eleven uppfyller målen i varje ämne. Betygssättningen granskas också i relation till de nationella proven.

Betygsskala

Betygsskalan innehåller sex steg. Betygen som går att få är A (högsta betyg) - E (lägsta betyg) samt F (icke godkänt).

Ogiltig frånvaro på terminsbetygen

Enligt nya bestämmelser i skolförordningen ska terminsbetyget innehålla uppgift om hur stor frånvaro eleven har haft utan giltigt skäl under terminen.

Skolan sammanställer uppgifter om ogiltig frånvaro, sen ankomst och om eleven har avvikit från lektionen och redovisar detta som ogiltig frånvaro i antal timmar på terminsbetyget från och med årskurs 6. Det är endast den aktuella frånvaron under terminen som förs in i terminsbetyget inte frånvaro som eleven haft tidigare.

Den ogiltiga frånvaron visas inte på slutbetyget.

Behörighetskrav

Behörighetsreglerna för att få påbörja en gymnasieutbildning skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Yrkesprogram

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

Högskoleförberedande program

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen.

Om du söker Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen.

Om du söker Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

För estetiska programmet är de nio ämnena valfria – utöver svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Du kan läsa mer om kursplaner och betyg på Skolverkets webbplats.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson