Vägsamfälligheter

Grusväg genom skogen
Grusväg

Det finns två olika bidrag att söka för vägunderhåll av enskild väg. Vägunderhåll med enbart kommunalt bidrag eller vägunderhåll med kommunalt och statligt bidrag.

Ansvar för enskild väg

Den som har ansvar för en enskild väg kallas väghållare. Om det finns flera fastigheter längs en väg brukar det vara en vägsamfällighet som är väghållare. I annat fall är en eller ett fåtal markägare väghållare.

Enskilda vägar med enbart kommunalt vägunderhållsbidrag

För att få bidrag för vägunderhåll krävs det att du är folkbokförd på fastigheten och boende året runt, samt att vägsträckan är minst 100 meter fram till tomtgränsen. Blir det förändringar, till exempel byte av fastighetsägare eller dödsfall, behöver detta meddelas till Årjängs kommun.

Bidrag per löpmeter väg

Vägklass A - 4 kr/meter (grusad och dikad)
Vägklass B - 2,70 kr/meter

Nya ansökningar kommunalt vägbidrag

Ansökan ska du lämna in senast 1 november 2023. Beviljat bidrag betalas ut en gång per år. Om du har kommunalt bidrag behöver du alltså inte ansöka igen.

Enskilda vägar med statligt vägunderhållsbidrag

Om väghållaren har fått statligt bidrag för mindre än den faktiska kostnaden kan väghållaren ansöka om kommunalt bidrag för mellanskillnaden mellan statligt beviljat bidrag och den faktiska kostnaden. Kommunalt bidrag kan då beviljas med 15% av det statliga bidraget. Om denna summa överstiger summan av de 15% får väghållaren som mest mellanskillnaden mellan beviljat statligt bidrag och faktisk kostnad.

Ansökan kommunalt vägbidrag med statligt stöd

Ansökan avseende 2022 ska du lämna in senast 31 augusti 2023.
Utbetalning av beviljat bidrag sker under hösten 2023.
Till ansökan bifogar du kopior på fakturor och kvitto avseende 2022 års kostnader för väghållningen. Har väghållaren själv utfört underhållsarbetet ska utförlig kostnadsspecifikation bifogas. Utgifter för porto, annonsering, internet, medlemsavgift med mera är inte grundande för bidrag.

För att få statligt bidrag måste du ansöka varje år.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: viktor nyström