Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Räddningstjänst

Brandbilar utanför brandstation
Brandbilar utanför brandstation

Räddningstjänsten i Årjäng har två brandstationer, en i Årjäng och en i Töcksfors. Kommunstyrelsen ska svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att skador till följd av bränder och andra olyckor förebyggs.

Uppdrag

Räddningstjänsten i Årjängs kommun har som huvuduppgifter att arbeta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Arbetet innefattar också att förebygga skador, detta sker genom att utföra tillsyn, samråd vid ny-, om - och tillbyggnader. Räddningstjänsten bedriver även en omfattande utbildningsverksamhet. Räddningstjänstens arbetsmål är att invånarna skall leva i en säker och trygg kommun.
Från 2023-09-01 har räddningstjänsten även ansvaret för tillstånd gällande brandfarlig och explosiv vara.

Information och rådgivning

En stor del av vårt arbete är fokuserat på att förebygga, utbilda, att informera och ge råd till både enskilda och företag.

Politisk nämnd

Vår verksamhet styrs och beslutas av Kommunstyrelsen. Den fullgör de uppgifter inom räddningstjänst och sotning samt annan verksamhet som enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor åvilar kommunen. Kommunstyrelsen svarar även för tillstånd och tillsynen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Kommunstyrelsen utgör även krisledningsnämnd enligt lag (2006:554) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap

Utbildningar

Kontakta räddningstjänsten via raddning@arjang.se eller 0573-142 58 för frågor kring Grundläggande brand och HLR utbildningar.

Seveso-anläggningar

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska verksamheten, enligt lag, informera allmänheten om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Här får du information om

 • Anläggningar inom kommunens område som omfattas av Seveso-lagens (SFS 1999:381) högre och lägre kravnivå.
 • Verksamhetens information om hantering vid dessa anläggningar samt vilka tänkbara olyckor som kan inträffa.
 • Hur du blir varnad vid en olycka och hur du agerar vid ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten).
 • EU har antagit Seveso III direktivet. Inom direktivet finns två olika kravnivåer. Läs mer om Seveso-lagstiftningen på MSB:S hemsida om seveso Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Sevesotillsyn och Sevesotillsynsbesök kan fås från Länsstyrelsen via mail varmland@lansstyrelsen.se

Information vid en olycka

Vid en allvarlig olycka kan alltid behovet uppstå att instruera eller informera allmänheten kring eventuella restriktioner och faror till följd av olyckan.

 • Följ uppmaningar, anvisningar och order från räddningspersonal.
 • Var uppmärksam på information i radio, TV , Text-TV samt på webben.
 • Ta alltid information från räddningstjänsten på allvar!

När en allvarlig olycka hotar omgivningen kan allmänheten varnas via systemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Varnings- och informationsmeddelanden sänds via radio och TV och kan - men behöver ej - föregås av utomhuslarm. I Årjängs kommun finns i nuläget inget utomhuslarm men informationen nedan gäller i de kommuner där det finns.

Utomhussignalen består av en 7 sekunders lång ton följt av 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. När man hör signalen ska man:

 • Gå inomhus.
 • Lyssna på radion, främst Sverige Radio P4.
 • Stänga dörrar och fönster och om möjligt ventilation.
 • Inte gå ut förrän man hör signalen Faran över, en 30-40 s lång sammanhängande signal.

Läs mer om Viktigt meddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till allmänheten.

Planer för räddningsinsats

Som stöd för insatsen finns förberedda planer och instruktioner för räddningstjänstens personal. Både verksamheten och räddningstjänsten är skyldiga att i förväg planera för hur en räddningsinsats ska genomföras.

Seveso anläggningar i Årjängs kommun

RRB Karta

Räddningstjänst

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Svensk författningssamling 2003:2003:778 t.o.m. SFS 2020:882 - Riksdagen Länk till annan webbplats.

IVPA I Väntan på Ambulans

IVPA är ett komplement till ambulansen för att de som behöver snabbt skall få hjälp. IVPA betyder I Väntan På Ambulans.

Årjängs kommun har ett så kallat sjukvårdsavtal med region Värmland om att räddningstjänsten ska rycka ut på sjukvårdslarm när SOS alarm bedömer att snabb hjälp måste till den sjuke och/eller där det tar lång tid för ambulans att nå fram till den hjälpbehövande.

IVPA är ett komplement till ambulansen för att de behövande snabbt skall få hjälp. Räddningstjänstens personal har särskild utbildning för uppdraget och de har delegation av läkare samt tystnadsplikt.

Räddningstjänsten i Årjängs kommun rycker ut på följande sjukvårdslarm:

 • hjärtstopp
 • risk för större blödning
 • risk för ofri luftväg
 • risk för kraftig nedkylning

Detta är vi som jobbar som insatsledare i kommunen. Vi delar IL beredskapen med Dals-Eds kommun.

Sedan januari 2022 är det DRH (Dynamisk resurshantering) på IL funktionen för kommunerna Årjäng, Bengtsfors, Säffle, Dals-Ed och Åmål. Det innebär att i detta geografiska område finns 2-3st insatsledare i beredskap och den IL som är närmast olyckan blir larmad oavsett i vilken kommun som olyckan skett.

IL Årjäng
Krister Davidsson och Niklas Nilsson

IL Dals-Ed
Leif Kunell och Kent Olsson

Ledningsbil

Insatsledarbil

3510/3710 Våra släckbilar som vi använder på de flesta av larmen som tex brand, trafikolyckor, soteld mm. Innehåller 3000 liter vatten.

3520 Vår reservbil eller extra bil som används när 3510/3710 är på service eller ute på larm

3530 Vårt höjdfordon. Når upp till 28 meter över marken.

3540/3740 Våra tanbilar som används vid olika typer av bränder tex brand i byggnad, skogsbrand mm. Innehåller 8000 liter vatten.

3550/3750 Våra pickuper som används på IVPA, drunkning, skogsbrand mm

3580 Vår insatsledarbil som används för att förstärka upp ledningen under insatser

3590/3790 Våra båtar som används vid larm på våra sjöar vid drunkning, brand på öar mm

Släckbil

Kontakter

Räddningschef

Krister Davidsson 0573-142 57

Stf Räddningschef
Ansvarig förebyggande

Niklas Nilsson
0573-142 56

Brandman
Ansvarig fordon och materiel

Fredrik Jönsson-Thorgersen
073-064 59 93

Brandman
Ansvarig utbildning

Viktoria Rand
0573-142 58

Vi nås på mailadress: raddning@arjang.se

"Vi finns där för dig"

07:00-16:00

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: krister davidsson