Krisledning

Högtalare monterad på en stolpe
Högtalare monterad på en stolpe

Ett sårbart samhälle ställer allt högre krav på vår förmåga att hantera en kris. Årjängs kommun har hög beredskap mot samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Så här träder kommunens krisledning i funktion

Var och en som får kännedom om en situation som kräver snabba beslut och som kan kännetecknas som en extraordinär händelse kan hos krisledningsnämndens ordförande eller vice ordförande väcka frågan om beslut att en extraordinär händelse inträffat.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har det övergripande ansvaret och utgör kommunens högsta ledning i samband med en akut krissituation. Beredningsgruppen svarar för den övergripande operativa ledningen och är krisledningsnämndens verkställande resurs. En informationscentral upprättas vid behov i anslutning till beredningsgruppen.

Extraordinär händelse

Kommunens krisledning aktiveras i fall av extraordinär händelse. Med det menas en händelse som avviker från det normala och innebär en överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Krisledningsplan

I Årjängs kommun finns en plan för hantering av kriser, katastrofer eller andra svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid höjd beredskap. Planen ligger till grund för kommunens övergripande och samordnande ledning av arbetet med att skydda och rädda liv, miljö och egendom.

Övningar för ökad krisberedskap med berörd personal genomförs regelbundet.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: erika ståhl