Rehabilitering

Tillgänglig ramp ut i vattnet vid badstrand.
Tillgänglig ramp ut i vattnet vid badstrand.

Målet med rehabilitering är att varje individ, trots funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och därmed öka livskvalitén.

En funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder kan påverka dina möjligheter att utföra dagliga aktiviteter. Rehabilitering handlar om träning, råd och stöd för att få en fungerande vardag.
Rehabiliteringen kan ske i ordinärt boende, på korttidsavdelningen, särskilt boende eller i form av gruppverksamhet. Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut gör tillsammans med dig en individuell plan där det framgår vilka rehab insatser du behöver.

Region Värmlands ansvar

Region Värmland har ansvar för akut och specifik behandling och rehabilitering/ habilitering på sjukhus, mottagning/poliklinik och dagrehabilitering.
Det är Region Värmland som har huvudansvaret för barnhabiliteringen och vuxenhabiliteringen.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för rehabilitering och habilitering för personer i ordinärt boende som inte kan ta sig till Region Värmlands verksamheter, på korttidsavdelningen och i särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Rehabilitering utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, rehab assistent eller omvårdnadspersonal.

  • Träning i att återfå eller bibehålla din fysiska förmåga vid sjukdom eller funktionsnedsättning
  • Förskrivning/utprovning av och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel
  • Viss behandling

  • Träning i att klara dagliga aktiviteter som till exempel personlig vård eller hemmets skötsel.
  • Förskrivning/utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel.
  • Intyg för bostadsanpassning om ditt hem behöver förändras till följd av en bestående funktionsnedsättning.
  • Viss behandling

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund