Ekonomisktstöd och rådgivning

En hög med mynt.
En hög med mynt.

Om du behöver hjälp med ekonomin kan kommunen hjälpa till på olika sätt.

Beroende på vad det handlar om kan du till exempel få rådgivning, ekonomiskt stöd eller någon som sköter om ekonomin som till exempel god man.

Kommunen erbjuder dig som har hamnat i ekonomiska svårigheter kostnadsfri budget- och skuldrådgivning. Du får hjälp att klargöra problem, hitta lösningar och få råd om din hushållsekonomi. Du kan också få hjälp med att ta fram nya, realistiska avtal för att betala dina skulder eller att ansöka om skuldsanering

Årjängs kommun vill genom budget- och skuldrådgivning förebygga ekonomiska svårigheter och ge råd och stöd kring vardagsekonomin.

Vi kan hjälpa till med:

 • information och praktiska råd om vardagsekonomi
 • att tillsammans göra upp en budget för ditt hushåll
 • att vara en samtalspartner i ekonomiska frågor och öka ditt ekonomiska självförtroende
 • att förbereda och vara behjälplig vid en skuldsaneringsansökan samt vara ett stöd under skuldsaneringstiden

Vad innebär skuldsanering

Skuldsanering innebär att en svårt skuldsatt person, under vissa förutsättningar, kan helt eller delvis befrias från skyldigheten att betala sina skulder.

Kommunens budget- och skuldrådgivare hjälper dig med:

 • att kostnadsfritt ge råd och stöd om du har ekonomiska problem och skulder
 • att göra en budget
 • att göra upp avbetalningsplaner med banker och kreditgivare
 • att råda och stödja inför en ansökan om skuldsanering

Skuldsanering löper under fem år. Beslut om skuldsanering kan upphävas och även ändras om gäldenären inte följer betalningsplanen.

Skuldsaneringslagens krav

Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år, så kallad kvalificerad insolvens.

 • Det är skäligt med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden.
 • Du har inte pågående näringsförbud.
 • Är du näringsidkare måste din verksamhet vara liten och det mesta av dina inkomster skall komma från annat håll.
 • Du är folkbokförd i Sverige.

Budget och skuldrådgivning

Gör en budget, Information från Konsumetverket External link.

Skuldsanering, Information från Kronofogden External link.

När det inte finns någon möjlighet för din egen eller familjens försörjning kan du vända dig till ekonomienheten på Individ- och familjeomsorgen. Du bokar tid för besök och gör en ansökan. Tillsammans med en socialsekreterare går ni igenom din ekonomi. Efter en utredning som socialsekreteraren gör, kan en lösning vara att du får ekonomiskt bistånd tills du klarar försörjningen på egen hand igen.

Ekonomiskt bistånd, är ett stöd som du kan få om man har ekonomiska problem. Du kan få ekonomiskt bistånd till försörjningen eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård och hemutrustning.

Regler

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Är du arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt. Du skall ha sökt alla andra bidrag du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållstöd, aktivitetsstöd osv.

I socialtjänstlagen står vad som ingår i ekonomiskt bistånd och att det ska finnas en riksnorm för en del av kostnaderna.
Riksnormen täcker kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla. Det övriga försörjningsstödet täcker skäliga kostnader för bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen kan du också få bistånd till annat du behöver.

Individ- och familjeomsorgen bedömer och beslutar vem som ska få bistånd och hur mycket det ska vara. De tittar då på omständigheterna i varje enskilt fall. Det ekonomiska biståndets storlek påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd i Årjängs kommun

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du ta kontakt med individ- och familjeomsorgens reception. För kontaktuppgifter och blanketter finner du längst ner på sidan.

Du ska även kontakta dem om du vill ha mer allmän information om ekonomiskt bistånd eller om hur de ser på just din situation. Handläggningstiden är upp till 10 arbetsdagar från att du har lämnat in en komplett ansökan.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd

Ansöker du för första gången så kontaktar du Individ- och familjeomsorgens reception för en första information och bedömning.

Om du redan har en handläggare på Individ- och familjeomsorgen

Har du redan en handläggare på Individ- och familjeomsorgen så kontaktar du henne/honom.

Vad kan jag göra om Individ- och familjeomsorgen säger att jag inte har rätt till försörjningsstöd?

Du har alltid rätt att lämna in en ansökan och få den prövad. Individ- och familjeomsorgen är skyldig att hjälpa till med ansökan om det behövs. Du har rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga.

Ansökningsblankett/ ansök om ekonomiskt bistånd , 262.3 kB, opens in new window.

Jobb/ Aktivitetslista , 211 kB, opens in new window.

Arbetsförmedlingen External link.

Riksnormen för försörjningsstöd External link.

Gör en budget, information från Konsumentverket External link.

Hushållets ekonomi, information från Konsumentverket External link.

Testa om du kan få försörjningsstöd External link.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift

Nämndens huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar vi gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Den administrativa verksamheten bedrivs från ett gemensamt kansli i Åmål med möjlighet till bokade besök i samverkanskommunerna. Våra ambitioner är höga - vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling för att förbättra för våra kommuninvånare. Du ska känna dig trygg och få ett respektfullt bemötande.

Så här går det till att ansöka om god man eller förvaltare

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

Vill du bli god man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i "vardags­ekonomi", personligt engagemang och vanligt sunt förnuft.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!

Skicka din intresseanmälan till Överförmyndarnämnden

Boka besök hos Överförmyndarenheten

Du kan boka ditt besök hos överförmyndarenheten via telefon eller e-post. Besök bokas direkt hos handläggarna under telefontiden. Du kan antingen besöka oss i Åmål eller i kommunhuset i respektive samverkanskommun.

Om du bokar besökstid via e-post så kontaktar de dig för att boka tid och plats för mötet.

En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att
- bevaka sin rätt
- förvalta sin egendom
- sörja för sin person
(när den hjälpen inte kan tillgodoses på annat sätt)

Ansökan om förvaltare/god man External link.

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Här under dödsfall och begravning hittar du information om:

Begravning

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet man har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet.

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd, hos Individ- och familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen.

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan man ansöka om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten för en enkel begravning och gravsten. Ansökan om ekonomiskt bistånd ska göras innan beställning görs hos begravningsbyrån.

Bouppteckning

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

Normalt ska en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter skickas till Skatteverket för registrering.

Hjälp med att göra en bouppteckning

Om man anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, till exempel en begravningsbyrå eller juridisk byrå, får man all hjälp där.

Göra en bouppteckning själv

Gör man bouppteckningen själv behöver man läsa Skatteverkets broschyr och använda deras blankett för bouppteckning. Tryck på länken nedan så kommer du till Skatteverkets webbplats med broschyren och blanketten för bouppteckning.

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Vid eventuell dödsboanmälan utförs denna av kommunen.

När en person avlider ska en bouppteckning förrättas efter den avlidne. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan en dödsboanmälan göras istället.

En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet. Dödsboanmälan handläggs av Individ- och familjeomsorgen.
Kontakta Individ- och familjeomsorgens reception för mer information.

När dödsboanmälan kan göras

Förutsättningarna för att en dödsboanmälan ska kunna göras är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte täcker annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

När kan dödsboanmälan inte göras

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt får dödsboanmälan inte ske. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

Dödsboanmälan får heller inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar. Om det finns testamente eller äktenskapsförord, samt om det råder tveksamheter ska en bouppteckning förrättas.

Dödsboanmälan handläggs av Individ- och familjeomsorgen.
För information och blanketter kontakta Individ- och familjeomsorgens reception.

Kommunens ansvar vid dödsfall

Vid dödsfall har kommen ansvar, enligt begravningslagen och ärvdabalken, för att i vissa fall då inga dödsbodelägare eller anhöriga finns som kan beställa begravning, förvalta dödsboet, besluta om dödsboanmälan och lämna ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.

När någon avlidit och det inte finns anhöriga eller andra närstående som kan ansvara för att beställa begravning så är det kommunen som ansvarar för det. Kommunen har i vissa fall också det yttersta ansvaret för att förvalta dödsbon tills man hittar dödsbodelägare.

Kontakt

 • Individ och familjeomsorg

  0573-14154 IFO@arjang.se

  Besöksadress

  Nertomtvägen 4, Årjäng

  Postadress

  Box 906

  672 29 Årjäng

  Öppetider reception:

  Mån - Fre kl: 09.00 -15.30

  Öppetider Socialsekreterare ekonomi:

  Mån - Fre kl: 09.00-10.00

  Receptionen är öppen för besök:

  Mån, Ons och Tors

  kl: 09.00-15.30 och Fre kl: 09.00 -12.00

  Lunchstängt 12.00-13.00 alla dagar.

 • Överförmyndarnämnden

  0532-777400 ofn@amal.se

  Besöksadress

  Lunnegatan 10, Åmål

  Postadress

  Åmåls kommun, Överförmyndarenheten
  Box 62, 662 22 Åmål

  Telefontider är: Måndag, Tisdag och Torsdag Kl. 10.00- 11.00. samt 13.00-14.00 dessa dagar.

  Besökstid: Endast bokade besök.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund