Äldre

Gammal människa håller händerna på bordet.
Gammal människa håller händerna på bordet.

Vårt mål är att alla äldre ska erbjudas en bra, trygg och värdig omsorg. Oavsett om man bor kvar hemma eller bor på ett äldreboende ska man kunna leva ett tryggt och självständigt liv med stort inflytande över sin vardag.

Äldre

Du kan få hjälp från kommunen med det som du inte själv klarar av. Det kan vara hjälp med allt ifrån hushållssysslor till din personliga omvårdnad. Om du trots hjälp inte klarar att bo i en egen bostad kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende.

Som hyresgäst på ett särskilt boende betalar du hyra för lägenheten. Du betalar även en avgift för omvårdnaden.

På särskilt boende som idag drivs av ett privat företag arbetar undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut och vid behov kontaktas läkare. Avgifter för besök hos/av läkare och mediciner betalar du själv.

Så fördelas lägenheterna

Kommunen har skyldighet att erbjuda dig en lägenhet inom tre månader från beslutsdatum. Lediga lägenheter fördelas utifrån vem som har störst behov av omvårdnad. Det är alltså det aktuella omsorgsbehovet, inte vem som väntat längst som avgör vem som erbjuds lägenhet.

Erbjudande om lägenhet

Om du som erbjudits lägenhet tackar ja, kommer verksamhetschefen för det aktuella boendet att kontakta dig och tillsammans planera inflyttningen.

Särskilt boende i kommunen

Det finns två särskilda boenden för äldre i Årjängs kommun som idag drivs av ett privat företag, Kvarnåsen i Årjäng och Solgården i Töcksfors. Uppdraget är reglerat i avtal och verksamheten följs kontinuerligt upp av kommunen. Socialsekreteraren bedömer behovet av särskilt boende oberoende om boendet drivs av kommunen eller en extern aktör.

Ansökan

Ansökan , 244.3 kB. lämnas till kommunens Individ- och familjeomsorg.

Avgifter för Stöd och Omsorg

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet är till för samråd och ömsesidig information och kommunikation mellan företrädare för pensionärsorganisationer, funktionshindersorganisationerna och kommunens nämnder och styrelser.

Insyn och inflytande

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet ska ge möjlighet till insyn och inflytande i den kommunala verksamheten och arbeta för förändringar i frågor som rör pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Rådet är ett självständigt remissorgan i samhällsplaneringsfrågor i kommunen.

I rådet har handikapporganisationernas representanter och pensionärsorganisationerna möjlighet att framföra synpunkter och förslag på den kommunala verksamhetens utformning, boendemiljö samt servicefrågor.

Mötesanteckningar från Pensionärs- och Tillgänglighetsrådets tas upp för kännedom i kommunstyrelsen och stöd- och omsorgsnämnden.

Representanter i rådet

Rådet består av förtroendevalda, en från varje nämnd (kommunstyrelsen, stöd- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden)

Tjänstemän från förvaltningarna är socialchef, chef medborgarservice samt samhällsbyggnadschef.

En representant (boende i kommunen) från var och en av de i Värmlands län verksamma handikapporganisationerna samt två representanter från Pensionärernas Riksorganisation (en från Årjäng och en från Töcksfors) och en representant från SPF Seniorerna. Representanter från andra myndigheter, föreningar och organisationer kan vid behov tillfälligt ingå (adjungeras).

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente , 269 kB.

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente revidering , 157.7 kB.

Patientnämnden Länk till annan webbplats.

Patientnämnden kontakt

Ungefär 150 000 tusen personer lider idag av demens. Demens innebär en försämring av minnet, vilket medför problem i det dagliga livet.

Hög ålder innebär en ökad risk att drabbas av demenssjukdom. I takt med att antalet äldre personer stiger, ökar också antalet demenssjuka. De flesta av oss kommer förr eller senare i kontakt med åldrande människor där hjärnans funktioner börjar svikta. Vi kan möta det bland våra närmaste och bland dem vi vårdar och vi kan känna oss både hjälplösa och förtvivlade. Det finns ett stort behov av ökad kunskap kring demenssjukdomar. Med ökad kunskap kan vi bättre förstå den drabbade och dennes närstående och stå bättre rustade för att hjälpa och stödja.

Att möta personer med demenssjukdom

Kräver av anhöriga och omvårdnadspersonal kunskap om en unik individ, kunskap om hur sjukdomen påverkar individen, inlevelseförmåga och flexibilitet. Ansvaret för mötet vilar på den friska personen. För personen med demenssjukdom är det viktigaste i livet att uppleva tillit och trygghet.

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Demens är inte detsamma som naturligt åldrande. Oftast drabbar sjukdomen människor i hög ålder men enstaka personer kan få demens i 40-årsåldern eller ännu tidigare.
Demens kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen demens, man skall ha haft en påtaglig minnesstörning under minst 6 månader samt minst två av följande symtom:

 • Försämrad rumsuppfattning och orienteringsförmåga.
 • Nedsatt tankeförmåga: man klarar inte abstrakt tänkande.
 • Språkstörningar som gör det svårt att uttrycka sig i tal och skrift.
 • Praktiska svårigheter med vardagliga aktiviteter som till exempel klä sig och sköta sin hygien.
 • Personlighetsförändringar: personen kan till exempel bli omdömeslös, initiativlös, aggressiv, få bristande motivation eller ignorera sin egen familj.

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från närstående.

Att vara anhörig till person med demenssjukdom

Vården av de demenssjuka sker till ca 70 procent av anhöriga. Det är lätt att skrämmas när en nära anhörigs personliga beteende blir förändrat. Den demenssjukes beteenden kan dock förstås och förklaras om man har kunskap om vad demenssjukdomen innebär.

Demenssjukdom drabbar också anhöriga, de är ofta en nödvändig länk i utredning, omvårdnad och kontinuitet för personen som är sjuk.

Personer med demenssjukdom bor idag kvar hemma längre än tidigare och anhöriga ger ett mycket gott omhändertagande under lång tid. Anhörigstöd ska startas tidigt. Det ska utformas efter individuella behov och finnas tillgängligt under hela sjukdomsförloppet.

Dagverksamheten Oasen

Dagverksamheten vänder sig till hemmaboende personer som har nedsatt minnesfunktion eller demensdiagnos och som behöver social gemenskap, aktiviteter och stimulans i vardagen. Det kan också handla om att närstående behöver avlastning.

Dagverksamhet kan beviljas istället för, eller som komplement till hemtjänst. Det kan också beviljas som en form av avlösning för personer som vårdar en närstående. Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) och är riktad till personer som bor hemma, i ordinärt boende.

Syftet med dagverksamhet är

 • Att stödja den individuella förmågan
 • Att ge en meningsfull dag med en trivsam och social gemenskap
 • Att bevara och stärka självkänslan samt ge trygghet i anpassad miljö
 • Att ge anhöriga stöd, avlösning och bekräftelse samt underlätta att bo kvar i den egna bostaden, fördröja flytt till särskilt boende.

En dag på dagverksamheten

Varje dag börjar med en gemensam samling då man dricker kaffe med smörgås. Efter måltiden fortsätter samvaron med olika aktiviteter som:

 • Delaktighet i vardagssysslor som matlagning och bakning
 • Utflykter
 • Fysiska aktiviteter som promenader och gymnastik
 • Bingo
 • Tidningsläsning
 • Musik
 • Social samvaro
 • Fest för att förgylla vardagen
 • Sjunga, spela
 • Tittar på gamla foton och på andra gamla ting

Lunch serveras vid 12-tiden och dagen avslutas med en kaffestund i väntan på hemresa.

Öppettider

Vi håller öppet måndag-torsdag kl 9.30-15.30. Det är stängt alla röda dagar samt julafton, nyårsafton och midsommarafton. Personal träffas mellan kl 9.00-16.00 och alla gäster har en kontaktperson.

Avgift

En avgift för gästerna som kommer till Oasen tas utifrån fastställd taxa.

Resor

Gästerna hämtas och lämnas i bostaden av färdtjänsten. Som regel ansvarar personalen för bokning och avbokning av gästernas resor.

Ansökan

För att ansöka om dagverksamhet kontakta socialsekreteraren på Individ- och familjeomsrogen.

Oasen

Demenssköterskan

Anhörigstöd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift

Nämndens huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar vi gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Den administrativa verksamheten bedrivs från ett gemensamt kansli i Åmål med möjlighet till bokade besök i samverkanskommunerna. Våra ambitioner är höga - vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling för att förbättra för våra kommuninvånare. Du ska känna dig trygg och få ett respektfullt bemötande.

Så här går det till att ansöka om god man eller förvaltare

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

Vill du bli god man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i "vardags­ekonomi", personligt engagemang och vanligt sunt förnuft.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!

Skicka din intresseanmälan till:

Överförmyndarenheten
Box 62
662 22 ÅMÅL

Boka besök hos överförmyndarenheten

Du kan boka ditt besök hos överförmyndarenheten via telefon eller e-post. Besök bokas direkt hos handläggarna under telefontiden. Du kan antingen besöka oss i Åmål eller i kommunhuset i respektive samverkanskommun.

Om du bokar besökstid via e-post så kontaktar de dig för att boka tid och plats för mötet.

Överförmyndarnämnden, Blanketter Länk till annan webbplats.

Anhörigstöd

Anhörigstöd finns i flera former

Demens

 • Dagverksamhet
 • Stöd och handledning av demenssjuksköterska
 • Växelvård/korttidsplats
 • Avlastning i hemmet med biståndsbeslut gratis upp till 10 tim/månad därefter enligt taxa

Missbruksproblematik

 • Stöd hos drogterapeut

Långvarig sjukdom

 • Växelvård/korttidsplats
 • Avlastning i hemmet med biståndsbeslut gratis upp till 10 tim/månad därefter enligt taxa
 • Trygghetslarm

Funktionsnedsättning

 • Dagverksamhet
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse
 • Trygghetslarm

Resor och transporter

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt för att förflytta dig eller åka buss på egen hand kan du ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst lämnas till Värmlandstrafik AB. Länk till annan webbplats.

Färdtjänst

Resan sker från en geografisk punkt till en annan inom Värmlands län samt resor upp till 30 km in i angränsande län.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst innebär en resa utanför kommunens vanliga färdtjänstområde. För att kunna nyttja riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan.

Ansökan riksfärdtjänst lämnas till Värmlandstrafik AB. Länk till annan webbplats.

Ledsagare

Ledsagare kan beviljas om det finns behov under själva resan, inte vistelsen vid resmålet. Ansökan lämnas till Värmlandstrafik AB. Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Individ och familjeomsorg

  0573-14154 IFO@arjang.se

  Besöksadress

  Nertomtvägen 4, Årjäng

  Postadress

  Box 906

  672 29 Årjäng

  Öppetider reception:

  Mån - Fre kl: 09.00 -15.30

  Öppetider Socialsekreterare ekonomi:

  Mån - Fre kl: 09.00-10.00

  Receptionen är öppen för besök:

  Mån, Ons och Tors

  kl: 09.00-15.30 och Fre kl: 09.00 -12.00

  Lunchstängt 12.00-13.00 alla dagar.

 • Demenssjuksköterska

  0573-14170

  Besöksadress

  Högdalsvägen 4, Årjäng

  Telefontid vardagar kl: 08.00-15.00

 • Dagverksamheten Oasen

  Oasen: 0573-14286 Områdeschef: Tina Andersson: 0573-14178 soc.oasen@arjang.se

  Besöksadress

  Rosenvägen 8 E, Årjäng

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund