Nämnder

En person i talarstolen och åhörare

En nämnd består av förtroendevalda personer och leds av en ordförande. Nämndernas arbete bestäms av kommunfullmäktige som också fastställer dess mål och riktlinjer.

Nämndernas uppgifter

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka uppgifter de ska ha. Det regleras i nämndernas reglementen. Nämndernas uppgifter regleras också i olika lagar och andra författningar.
Nämnderna består av politiker som utses av kommunfullmäktige. Arbetet i respektive nämnd leds av en ordförande.
Nämnderna beslutar i olika frågor som rör deras verksamhet. De har också möjlighet att överlåta beslutanderätten till anställda, så kallad delegering.

Mål och riktlinjer från fullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer också varje år mål och riktlinjer för nämndernas verksamheter, det vill säga, vad fullmäktige förväntar sig av verksamheterna.
För att nämnderna ska kunna fullgöra sina verksamheter och uppfylla de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om, får de en budgetram, en summa pengar, som de får använda sig av.

Läs mer om nämnderna

Du kan läsa mer om varje nämnd på respektive sida. Du hittar också sammanträdesdagar, protokoll samt nämndernas ledamöter.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell