Allmän handling och offentlig handling

Ett signerat protokoll

Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter, som finns i kommunens verksamheter, tack vare offentlighetsprincipen. Dock ej information belagd med sekretess samt arbetsmaterial.

Det är Årjängs kommun som fattar beslut, enligt offentlighets- och sekretesslagen, om en uppgift ska lämnas ut eller inte. Det är också kommunen som utifrån lämplighet beslutar om det sker i elektronisk form eller som papperskopia.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ingår i tryckfrihetsförordningen, en av våra grundlagar. Det innebär att du har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är belagda med sekretess. En handling kan vara ett brev, ett protokoll eller ett beslut.

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.

Sekretess, uppgifter som inte är offentliga

Vissa handlingar får du inte ta del av på grund av att de innehåller uppgifter som är hemliga och därför är belagda med sekretess. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Det är Årjängs kommun som fattar beslut om en uppgift ska lämnas ut eller inte. Den som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga.

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Det här gäller vid utlämnande av en handling

  • Kommunen ska på begäran av enskild lämna ut en kopia av en handling. Dock finns begränsningar, exempelvis om en karta, bild eller ritning begärs som är svår att kopiera. Kommunen kan då välja att enbart låta den enskilde ta del av handlingen på kommunkontoret.
  • I de fall papperskopia lämnas ut kan kommunen ta en taxa på 5 kronor per sida. Kopian hämtas och betalas med Swish i kommunhusets medborgarkontor. Om betalningen ej görs kommer inte kopian lämnas ut.
  • Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i elektronisk form. Om den enskilde önskar i elektronisk form kan kommunen därför välja om elektronisk form är lämpligare att lämna ut handlingen i än pappersform. I de fall kommunen anser att elektronisk form är lämplig tas ingen avgift.
  • Handlingar med känsliga personuppgifter och sekretess lämnas enbart ut i pappersform av Årjängs kommun till berörd part.
  • Den som önskar har rätt att, utan avgift, ta del av handlingarna i kommunens lokaler.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell