Budget och ekonomi

Mynt och sedlar hålls i handen

Hur fungerar kommunens ekonomi?

Kommunens budget är ett viktigt verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fördelas kommunens ekonomiska resurser till olika nämnder och verksamheter. Det ska minst finnas en planering för 3 år i kommunens budgetbeslut. Det innefattar då budgetåret och två ytterligare år.

Enligt kommunallagen ska de budgeterade intäkterna alltid vara större än de budgeterade kostnaderna och kommunen ska skötas med god ekonomisk hushållning. För att definiera god ekonomisk hushållning ska kommunen själv besluta om ett antal både finansiella och verksamhetsmässiga mål i sina verksamhetsplaner och budgetbeslut.

Arbetet med att planera budgeten är en omfattande process då kommunen är en stor organisation med många olika verksamheter och utvecklas hela tiden. Det är också många yttre faktorer som måste tas med i beräkningarna. Det kan vara inflation, räntor, löneutveckling, lokal och regional arbetsmarknad, arbetsgivaravgifter, statsbidrag och så vidare.

När året är slut ska en årsredovisning med bokslut och verksamhetsberättelser upprättas. Årsredovisningen ska beskriva och redogöra för hur året gått och en avstämning ska göras mot planeringens finansiella och verksamhetsmässiga mål. Årsredovisningen ska granskas av kommunens revisorer före den kan godkännas.

Senaste budget och årsredovisning hittar du under relaterade dokument längst ner på sidan.

Har du frågor angående budget, bokslut eller processen kring detta kan du kontakta Ekonomichef Linda Sydengen på telefon 0573-141 05 eller via e-post till linda.sydengen@arjang.se

Cirkeldiagram finansiering

Årjängs kommun får intäkter på cirka 800 miljoner kronor på ett år.

Den största intäktsposten är kommunalskatt med strax över 370 miljoner. Det är mindre än hälften av alla intäkter och visar tydligt att det inte räcker med bara kommunalskatt för att finansiera alla kommunens verksamheter.

Näst största intäktsposterna är generella statsbidrag och bidrag från utjämningssystemet med drygt 270 miljoner. Riktade statsbidrag och andra sökta bidrag uppgår till cirka 80 miljoner. (För att få en uppfattning av hur mycket pengar som Årjängs kommun får när riksdagen beslutar om statsbidrag till kommunerna så kan man förenklat säga att kommunen får ungefär en tusendel. Det är naturligtvis inte exakt och vissa statsbidrag kan vara utformade på olika sätt, men för att få en uppfattning så innebär varje miljard i riksdagen ungefär en miljon till kommunen.)

Utöver detta så finansieras vissa delar av kommunens verksamheter med avgifter från användarna. Det gäller till exempel barnomsorg, äldreomsorg, sophämtning, vatten och avlopp med mera.

Vissa avgifter är mycket låga och täcker inte alls det som verksamheten egentligen kostar. Som exempel kan nämnas att maxtaxan för ett barn i förskola är cirka 18 000 kr per år. Den verkliga kostnaden för kommunen är cirka 160 000 kr per år och barn i förskolan. Resterande kostnad måste alltså betalas med kommunalskatt och olika statsbidrag.

Myndighetsutövning såsom bygglov, livsmedelskontroller, miljötillsyn, serveringstillstånd och liknande är nästan helt finansierat av avgifter.

Kostnader för avfallshantering, sophämtning samt kommunalt vatten och avlopp ska betalas i sin helhet av de som använder tjänsterna. Det brukar kallas att det är ett taxekollektiv och kommunen ska ta ut en avgift (ibland kallat taxa) som täcker kostnaderna för dessa tjänster.

Det är kommunens egna politiker i Årjäng som bestämmer vilken skattesats som gäller i Årjängs kommun. Det görs på samma sätt i alla kommuner i Sverige och därför kan det vara olika skattesatser i olika kommuner.

Den kommunala skattesatsen i Årjängs kommun är 21,97 %. Det är i mitten av alla Värmlandskommuners skattesatser. Lägst skatt har Karlstad med 21,27 % och högst skatt har Hammarö med 22,92 %.

Du som privatperson betalar också skatt till Region Värmland (före detta Landstinget) på 11,68 % och begravningsavgift på 0,253 %. Total skatt 33,903 %. Är du medlem i svenska kyrkan betalar du skatt 1,67 % till dem. Totalt 35,573 %.

I praktiken så dras det inte av så mycket skatt på din bruttolön. Det beror på att det finns olika statliga skattereduktioner såsom jobbskatteavdrag och grundavdrag som minskar din skatt. En person med en bruttolön på 25 000 kr/månad får ett skatteavdrag på cirka 23-24 % på sin månadslön.

Skatten är progressiv i Sverige, vilket innebär skatten blir högre både i kronor och procent för de som har högre löner.

Mer om skatter kan du läsa på Skatteverkets webbplats här:

Det är kommunens egna politiker i Årjäng som bestämmer hur pengarna ska fördelas och vilka mål som ska uppnås under året. Detta görs i ett dokument som kallas budget och det senaste budgetdokumentet hittar du längst ner på sidan.

Det mesta av kommunens intäkter går till att bedriva vård, skola och omsorg för våra invånare. Nedan visas en grov översikt på vilka verksamheter som kommunen lägger mest pengar på. Overheadkostnader för gemensamma funktioner såsom IT, personal, ekonomi och administration är inkluderade.

25 % Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt SOL
24 % Grundskola
13 % Barnomsorg
11 % Gymnasie- och vuxenutbildningar
8 % Omsorg för personer med funktionsnedsättning enligt LSS
6 % Individ och familjeomsorg
4 % Kultur- och fritidsverksamheter
3 % Räddningstjänst, totalförsvar och samhällsskydd
2 % Gator, vägar, parkering, parkskötsel
2 % Näringslivsfrämjande, turistverksamhet, miljö och hälsoskydd
2 % Särskilda insatser såsom flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder
2 % Politisk verksamhet
(Siffrorna ovan är nettokostnader avrundade till närmaste hel procent)

Du kan hitta mer information, nyckeltal och annan statistik om Årjängs kommun i kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se). Där kan du också jämföra Årjängs kommun med andra kommuner. Klicka på blåa knappen här nedanför.

Betalningsinformation Årjängs kommun

Allmänt om fakturor

Har du frågor om vad fakturan avser ska du i första hand kontakta den person som står vid rubriken vår referens uppe till vänster på fakturan. Andra frågor kan du skicka till ekonomiavdelningen via e-post till ekonomi@arjang.se.

E-faktura

Du som privatperson kan i din internetbank begära att få dina fakturor från Årjängs kommun som e-faktura istället för pappersfaktura. Detta är både billigare och mer miljövänligt. (Observera att e-faktura bara kan skickas till samma person som fakturan är ställd till.)

Autogiro

Det går också att välja att betala dina fakturor med autogiro. Då dras pengarna automatiskt från ditt bankkonto i slutet av varje månad. För att börja med autogirobetalningar måste du lämna ett medgivande där du godkänner att kommunen får göra ett avdrag direkt från ditt bankkonto.

Medgivande för autogiro kan antingen lämnas direkt via din internetbank, eller så skriver du ut en blankett och skickar med posten till Årjängs kommun, Box 906, 672 29 Årjäng. Det är olika blanketter för olika typer av fakturor. Du hittar blanketterna längst ner på sidan.

Har du frågor om autogiro gällande fakturor från samhällsbyggnadsavdelningen såsom renhållning, vatten- och avloppsverksamhet kontaktar du Ann Svendby tel. 0573-141 35 eller via e-post till ann.svendby@arjang.se

Har du frågor om autogiro gällande övriga fakturor som äldreomsorg, bygglov, kulturskolan och barnomsorg kontaktar du Marina Magnusson tel. 0573-141 01 eller via e-post till ekonomi@arjang.se. Observera att om du ansökt om autogiro i denna grupp så får du autogiro på alla fakturatyper som nämnts ovan i detta stycke.

Betala från utlandet

Ska du betala från utlandet behöver du internationella bankuppgifter.
IBAN: SE84 8000 0843 1905 3119 4165
BIC-kod: SWEDSESS

Andra betalningar

Andra betalningar som det inte finns en faktura på kan du betala till kommunens centrala bankgiro 117-3244. Det är då viktigt att du skriver en referens/notering till din inbetalning så vi förstår vad betalningen avser.

E-fakturor

Årjängs kommun vill få alla leverantörsfakturor som e-faktura. PDF-fakturor via e-post är inte en e-faktura.

Har du frågor om att skicka e-faktura till Årjängs kommun kan du kontakta ekonomiavdelningen. Gunn Toverud tel. 0573-141 08 eller via e-post till ekonomi@arjang.se

Uppgifter du behöver för att skicka E-faktura till Årjängs kommun:

Organisationsnummer: 212000-1835
Peppol-id: 0007:2120001835 (ny standard)
GLN-nummer: 7362120001835 (helst peppol ovan)
Vår operatör är: InExchange

Fakturaadress

Årjängs kommun
INX1049-001
831 90 Östersund

Vanlig postadress

Årjängs kommun
Box 906
672 29 Årjäng

Referensnummer

På fakturan ska alltid anges ett sexsiffrigt referensnummer som identifierar vilken verksamhet som beställt varan eller tjänsten. Detta ska du som leverantör få från den som beställer. Det ska sedan finnas med på fakturan i rutan som heter "Er referens". Komplettera med beställarens namn efter referensnumret. Så här kan det se ut.

Er referens: 123456 Namn Namnsson

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: sven-erik sköld