Beslut, insyn och rättssäkerhet

Årjängs kommuns flagga som vajar på en höstdag

Du har rätt till insyn i kommunens verksamhet. Denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle och innebär att myndigheternas verksamhet ska ske i öppna former i så stor utsträckning som det är möjligt.
Detta innebär bland annat att du som medborgare har rätt att komma och lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden och ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga. Som medborgare har du även möjlighet att överklaga de flesta fattade beslut.
I kommunen fattas dagligen beslut, stora som små. Besluten fattas av:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelse
  • nämnder
  • enskilda politiker
  • tjänstepersoner

Inskränkning i insynen

Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt' på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Förvaltningslagen

I enlighet med förvaltningslagen ska kommunen ge dig en opartisk, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning. Samtidigt ska kommunen lämna snabba, enkla och entydiga besked och hjälpa dig att ta till vara på din rätt. I förvaltningslagen finns regler om handläggning av dina ärenden hos kommunen och kommunens serviceskyldighet gentemot dig.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell