Enskilt vatten

Vattenkran och gals

Du kan vända dig till kommunens bygg- och miljökontor om du har frågor angående brunnsvatten eller vattenanalyser.

Provtagning

Bygg- och miljökontoret utför inga vattenprovtagningar, utan hänvisar till de analyslaboratorier som finns på marknaden. Vattenkvaliteten kan förändras utan att du märker det. Även om du tycker att vattnet är bra i din brunn, och inte misstänker något problem, är det en god idé att kontrollera vattenkvaliteten regelbundet. Som konsument väljer du själv vilket laboratorium du anlitar för vattenanalys. Du bör välja ett ackrediterat laboratorium. Enklast och i många fall billigast är att välja ett laboratorium som säljer vattenanalyser via webbshop på sin hemsida.

Hur ofta ska man analysera sitt eget vatten?

När en ny brunn anlagts bör du kontrollera vattenkvaliteten efter någon månads användning. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden, problem kan finnas utan att man märker förändringar i vare sig smak, lukt eller färg. Socialstyrelsen rekommenderar därför att man som brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone var tredje år. Är man fler än två fastigheter anslutna till samma vattentäkt bör man analysera vattnet en gång per år. Dricker småbarn vattnet bör man vara extra noggrann med att analysera, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Ansvar för brunnen

Det är du som brunnsägare eller till exempel fastighetsägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. För vattenbrunnar med många anslutna (fler än 50 personer) eller om man tillhandahåller vatten i en verksamhet gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Bygg- och miljökontoret är då tillsynsmyndighet och ska kontaktas för registrering av anläggningen med mera.

Bra dricksvatten

Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten, SOSFS 2003:17, ger anvisningar för dig som brunnsägare. Här finns bland annat riktvärden för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Socialstyrelsen har även tagit fram en handbok ”Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar” som ger mer information till dig som har egen brunn.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg