Värmlands regionala miljöverenskommelse

Fjäril i Fjärilsparken i Årjäng
Att gynna pollinatörer är en del av Årjäng kommuns fokusområden

I över 20 år har Sveriges nationella miljökvalitetsmål utgjort grunden för Sveriges miljöarbete. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Hittills har miljömålen följs upp mot år 2020.

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030. Därför har Sverige också valt år 2030 som nästa hållpunkt för miljömålen. Länsstyrelsen Värmland har tagit fram ett förslag på ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen som ska gälla mellan åren 2022–2025. Syftet med åtgärdsprogrammet är att öka förutsättningarna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Värmlands regionala åtgärdsprogram ska:
✓ Samla länets nyckelaktörer i arbetet med att genomföra åtgärder som leder mot de nationella miljömålen och den miljömässiga dimensionen i Agenda 2030.
✓ Genom att arbeta med miljöfrågorna ur ett helhetsperspektiv tidigt kunna identifiera synergier och målkonflikter mellan olika områden.
✓ Bidrar till tvärsektoriell dialog och samverkan samt till kommunikation mellan länets berörda aktörer.
✓ Stimulera till ökad samverkan mellan länets aktörer.
✓ Ge en effektivare användning av våra sammantagna resurser.

I Värmland har man valt att jobba med det regionala miljömålsarbetet genom så kallade miljööverenskommelser. I överenskommelserna väljer aktören ut ett antal åtgärder som har koppling till de prioriterade åtgärdsområdena och som ska genomföras under programperioden.


Årjängs kommun deltar i miljööverenskommelsen inom följande fokusområden:
1. Minskad klimatpåverkan: Åtgärdsområde, Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
2. Hållbar samhällsplanering: Åtgärdsområde, Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
3. Hållbart brukande av skog-och odlingslandskap: Åtgärdsområde, Pollinering

Jag är glad över att vi än en gång kunnat teckna denna miljövernskommelse och att vi nu kan fortsätta vår arbetete med framförallt fortsatt stöd för våra pollinerare. Britt-Marie Öjstrand, Bygg och miljö verksamhetschef

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg