Vattenprovtagning

Vattenprovtagnig

Vattenprover tas för att man skall kunna följa avrinningsområdet under en längre tid, och för att kunna justera kalkgivorna på de olika spridningsytorna.

Provpunkterna delas in i två grupper, styrpunkter och målpunkter.

En målpunkt är en sjö eller ett vattendrag som har höga naturvärde. Hav- och vattenmyndigheten har bestämt att dessa skall ha en viss vattenkvalité. Målpunkter provas fem gånger per år.

En styrpunkt är en provtagningsplats längre upp i avrinningsområdet som används för att kontrollera enstaka eller flera spridningsytor. Dessa punkter provas två gånger per år, på våren och sent på hösten. Dessa tillfällen har valts då vattenkvalitén är som sämst av naturliga skäl.

I Årjängs kommun har vi 16 stycken avrinningsområden och i dessa tas 325 stycken vattenprover per år.

I ett vattenprov kontrolleras pH, alkalinitet, konduktivitet och färgtal.

pH = vattnets surhet.
Alkalinitet = vattnets förmåga att ta emot surt nedfall utan att pH sjunker.
Konduktivitet = vattnets förmåga att leda elektrisk ström.
Färgtal = vattnets humushalt, det vill säga hur mycket löst organiskt material vattnet innehåller.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg