Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Kemikalier

Giftfri miljö, ett av Sveriges miljökvalitetsmål lyder: "Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden." För att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö behöver alla berörda ta sin del av ansvaret. Företag, verksamhetsutövare, myndigheter och konsumenter kan alla bidra på sitt sätt.

Enligt miljöbalkens så kallade utbytesprincip ska miljö- och hälsofarliga kemikalier undvikas om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga.

Kemikalieanvändning i hushållen

Exempel på miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i hushållen är färger, oljor och lösningsmedel. Tänk på att rester av sådana produkter ska samlas upp och lämnas till en miljöstation.

Försök att välja produkter som är miljömärkta med Bra miljöval, Svanen eller liknande och att använda så lite kemikalier som möjligt.

Kemikalieanvändning i företag

Årjängs kommun har tillsyn över företag som hanterar kemikalier. Vid tillsynsbesök kontrolleras bland annat hur företagen hanterar kemikalier och vilka rutiner som finns vid val av kemikalier.

Alla tillstånds- eller anmälningspliktiga företag omfattas dessutom av kraven på egenkontroll och ska därför ha en förteckning över alla de kemiska produkter som används i verksamheten.

Kemikalielagstiftningen REACH

En ny kemikalielagstiftning (REACH) trädde i kraft 2007. REACH kommer att införas stegvis och är mer omfattande än tidigare lagstiftning. Bland annat läggs ett större ansvar på företag som tillverkar, importerar eller är så kallade nedströmsanvändare. Företagen är ansvariga för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga effekter på människors hälsa eller på miljön.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg