Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Cisterner

Cistern
Cistern

Du som äger en cistern med diesel, eldningsolja eller spillolja är ansvarig för att installation, lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Reglerna gäller förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja, brandfarlig vätska i vatten­skydds­område samt spillolja och regleras i Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats. föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10).

Syftet med reglerna är att förhindra förorening av mark och vatten, främst på grund av läckage. Det innebär bland annat att du ska informera tillsynsmyndigheten innan du installerar en cistern och se till att cisternen kontrolleras regelbundet.

Reglerna omfattar all slags förvaring. Det vill säga både under mark, ovan mark, inomhus och utomhus. Reglerna gäller för villatankar, farmartankar på lantbruk och cisterner på bensinstationer och verksamheter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats. har tillsyn avseende hantering av brandfarlig vätska klass 1, 2a, 2b och 3. Regler för hur cisternerna ska konstrueras och installeras finns i deras bestämmelser. I dessa regler finns även krav på övriga cisterner och brandfarliga produkter som inte regleras av Naturvårdsverket.

När behövs tillstånd för hantering av brandfarlig vara?

För yrkesmässiga verksamheter krävs tillstånd för brandfarlig vara om hantering inomhus överskrider 500 liter brandfarlig vätska eller 10 m³ eldningsolja, för privatpersoner är mängden 100 liter brandfarlig vätska eller 10 m³ eldningsolja.

Med yrkesmässig hantering räknas all hantering som inte är privat. Spillolja räknas som en vätska med flampunkt lägre än 60 °C, vilket gör att nivåerna för tillstånd är lägre.

Hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C, till exempel diesel och eldningsolja, i lantbruksverksamhet är undantagen från tillståndsplikt. Dock gäller kravet på skriftlig information till bygg- och miljökontoret enligt ovan.

Kontakta bygg- och miljökontoret för mer information.

Bygglov

Även bygglov kan krävas för installation av en utomhuscistern. Kontakta Bygg- och miljökontoret för mer information om bygglov.

Informationsplikt

Om du planerar att installera en ny cistern eller börja använda en avställd cistern ska du skriftligen informera Bygg- och miljökontoret. De flesta cisterner i mark (nergrävd) eller ovan mark, eller inom vattenskydds­område har informationsplikt:

  • Cistern i eller ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³.
  • Hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor och spillolja i cisterner inom vattenskyddsområde (hantering i minst 5 dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod).

Bygg- och miljökontoret ska meddelas i god tid, informationen ska vara skriftlig och lämnas in senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hantering inleds. Enligt fastställd taxa tas en avgift ut vid nyinstallation av cistern.

Även om föreskriften inte gäller för din cistern gäller alltid miljöbalken, vilket innebär att all hantering av oljor eller andra kemikalier ska göras på ett sätt så att människors hälsa eller miljön inte påverkas.

Cisterner inom vattenskyddsområden

Cisterner inom vattenskyddsområdens primära eller sekundära skyddszoner ska ha ett sekundärt skydd. Det gäller både cisterner i och ovan mark, samt lösa behållare. Även rörledningarna och slangledningarna ska ha ett sekundärt skydd eller vara dubbelmantlade. Om vattenskyddsområdet inte är indelat i zoner, gäller kravet på sekundärt skydd i hela vattenskyddsområdet. 

Det sekundära skyddet ska vara tätt, tidsbeständigt, fungerande och det ska vara utformat så att det går att kontrollera det. En invallning ska rymma hela cisternens/behållarens volym, samt 10 procent av övriga cisterners/behållares volymer. Det sekundära skyddet ska genomgå en installationskontroll, återkommande kontroller och revisionskontroller. Kontrollerna ska göras av ett ackrediterat (godkänt) företag. 

Cisterner i pannrum i privata bostadshus behöver inte ha ett sekundärt skydd.  

Kontroller av cisterner

Det finns olika typer av kontroller: installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll enligt fastställt intervall beroende på typ av cistern. Det sekundära skyddet för cisterner ska kontrolleras återkommande med samma intervall som cisternen.

Installationskontroll

Innan du börja använda din cistern ska en installationskontroll utföras av ett ackrediterat företag. Följande cisterner och rörledningar ska genomgå installationskontroll:

  • Cistern med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³.

Om du avser att installera annan cistern bör du kontakta räddningstjänsten för information om vad som gäller vid installation.

Revisionskontroll

En revisionskontroll ska utföras om cisternen kan ha tagit skada, om driftförhållandena är väsentligt ändrade eller om cisternen undergått omfattande reparationer.

Återkommande kontroll

Återkommande kontroll ska ske av:

  • Cistern med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³.
  • Anordning som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Hur ofta kontrollen av cisterner ska ske varierar mellan 3 och 12 år. Ta hjälp av din installatör för hur ofta återkommande kontroll ska ske. Intervallet är bland annat beroende av cisternens rostskydd, om cisternen finns inom vattenskyddsområde och om cisternen är nedgrävd eller ligger ovan mark.

Vem får utföra kontroll?

Kontrollen ska utföras av ett företag som är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). På SWEDAC:s webbsida Länk till annan webbplats. kan du söka efter ackrediterade företag där du bor.

Åtgärder efter kontroll

Efter kontrollen av cisternen skriver den som har utfört kontrollen en rapport. Den ska förvaras av den som använder cisternen. Rapporten behöver inte skickas in till bygg- och miljökontoret, men den ska finnas tillgänglig på begäran.

Cistern som tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk ska en skriftlig anmälan göras till bygg- och miljökontoret.

För att klassas som tagen ur bruk ska cistern tömmas, rengöras och det ska inte vara möjligt att fylla på cisternen igen. Nergrävda cisterner bör grävas upp och tas bort. Om cisternen inte tas bort bör den sandfyllas.

Om man underlåter att göra någon av de anmälningar eller kontroller som krävs kan man få betala en miljösanktionsavgift:

  • Om man inte anmäler installation av en ny cistern utomhus eller i mark är miljösanktionsavgiften 1 000 kr.
  • Vid utebliven installations- eller revisionskontroll är avgiften 3 000 kr.
  • Om man inte utför återkommande kontroll i tid är avgiften 2 000 kr.

Om cisternen läcker eller har läckt, kontakta först räddningstjänsten som kan sätta in akuta åtgärder och sanera. Informera även bygg- och miljökontoret om händelsen.

Läckage vid olyckor och spill från oljecisterner kan orsaka omfattande miljöskador. Sanering efter spill eller olyckor kan vara kostsamma. Det är alltid cisterninnehavarens eget ansvar att se till att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas och att kontroller genomförs. Om något händer finns risken att en försäkring inte gäller om cisternen inte är besiktigad eller om tillräckliga skyddsåtgärder inte vidtagits.

Det är viktigt att rengöringen sker utan att olja eller rengöringsrester hamnar i mark eller vatten. Tömning och rengöring bör därför genomföras av ett saneringsföretag. Efter sanering kan cisternen tas bort och lämnas till godkänd anläggning för materialåtervinning. Om cisternen ska stå kvar på platsen bör påfyllningsanordningen göras obrukbar genom att ledningarna tas bort eller plomberas samt att överfyllnadsskyddet tas bort.

Rester av olja och annat avfall från rengöringen räknas som farligt avfall och ska lämnas till godkänd anläggning för omhändertagande enligt avfallsförordningen. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver räknas också som farligt avfall och ska hanteras med försiktighet och lämnas till godkänd anläggning.

En cistern som inte är tömd och rengjord och som fraktas bort för skrotning betraktas som farligt avfall. Farligt avfall får endast transporteras av den som har transporttillstånd utfärdat av Länsstyrelsen.

Om markförorening påträffas ska Bygg- och miljökontoret omedelbart kontaktas.

Skrota cistern i mark

Efter sanering bör cisternen grävas upp och tas bort. Om cisternen inte kan grävas upp måste en besiktning av auktoriserad (godkänd) kontrollant ske för att veta att cisternen är oskadad. Är cisternen oskadad ska den fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika framtida sättningar. Är cisternen skadad måste marken undersökas med avseende på förorening. Det är lämpligt att anlita ett saneringsföretag för att göra det arbetet.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson