Cisterner

Cistern
Cistern

Här finner du information om du har planerat att installera, kontrollera eller skrota en cistern som innehåller brandfarliga vätskor, exempelvis olja eller diesel. Du som har en cistern ansvarar för att den inte påverkar miljön, till exempel på grund av läckage.

För att installera eller ta bort en cistern krävs det en anmälan. Alla cisterner (som är större än 1 m³) måste dessutom kontrolleras regelbundet. Detta gäller cisterner för dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja, oavsett om de används av hushåll eller verksamheter.

Mer information hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats. gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Specifika regler för cisterner som innehåller brandfarliga vätskor och spilloljor finns i naturvårdsverkets:

Installation

Anmälan om installation ska inkomma i god tid till bygg- och miljökontoret. Vid installation av en inomhuscistern behöver du endast anmäla installationen om cisternen ligger inom vattenskyddsområde.

Följande typer av cisterner ska anmälas:

  • Cistern i mark eller cistern med rörledningar i mark, som rymmer mer än en m³
  • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än en m³ men högst tio m³
  • Anordning som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde oavsett om cisternen finns i eller ovan mark eller inomhus.

Den färdiga installationen ska alltid kontrolleras av ett ackrediterat företag.

Återkommande kontroll

Cisterner ska kontrolleras efter tillverkning, vid installation och vid förändringar, exempelvis efter en reparation. För att undvika skador på miljön på grund av läckage ska alla cisterner som rymmer 1-10 m³ besiktigas med jämna intervall. Utanför vattenskyddsområde är kontrollintervallet för cisterner generellt 12 år för korrosionsskyddade cisterner samt 6 år för cisterner som saknar korrosionsskydd. Inom vattenskyddsområde är kontrollintervallet för cisterner med sekundärt skydd 12 år för korrosionsskyddade cisterner (oftast gjorda av plastbelagt stål eller syrafast stål) samt 6 år för cisterner som är gjorda av icke korrosionsbeständigt material till exempel stål. För cisterner som saknar sekundärt skydd är kontrollintervallet 6 år för korrosionsskyddade cisterner samt 3 år för cisterner som saknar korrosionsskydd.

Besiktningen av cisternen ska utföras av en för ändamålet ackrediterad besiktningsfirma.

Informera när en cistern ska tas ur bruk

Glöm inte att informera när en cistern tagits ur bruk.

Anmälan om cistern ur bruk ska lämnas till bygg- och miljökontoret när en cistern med brandfarlig vätska inte ska användas längre. Informationen ska lämnas innan man gör några åtgärder, så att nämnden hinner besluta om hur cisternen bör omhändertas.

Om man underlåter att göra någon av de anmälningar eller kontroller som krävs kan man få betala en miljösanktionsavgift:

  • Om man inte anmäler installation av en ny cistern utomhus eller i mark är miljösanktionsavgiften 1 000 kr.
  • Vid utebliven installations- eller revisionskontroll är avgiften 3 000 kr.
  • Om man inte utför återkommande kontroll i tid är avgiften 2 000 kr.

Om cisternen läcker eller har läckt, kontakta först räddningstjänsten som kan sätta in akuta åtgärder och sanera. Informera även bygg- och miljökontoret om händelsen.

Läckage vid olyckor och spill från oljecisterner kan orsaka omfattande miljöskador. Sanering efter spill eller olyckor kan vara kostsamma. Det är alltid cisterninnehavarens eget ansvar att se till att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas och att kontroller genomförs. Om något händer finns risken att en försäkring inte gäller om cisternen inte är besiktigad eller om tillräckliga skyddsåtgärder inte vidtagits.

Det är viktigt att rengöringen sker utan att olja eller rengöringsrester hamnar i mark eller vatten. Tömning och rengöring bör därför genomföras av ett saneringsföretag. Efter sanering kan cisternen tas bort och lämnas till godkänd anläggning för materialåtervinning. Om cisternen ska stå kvar på platsen bör påfyllningsanordningen göras obrukbar genom att ledningarna tas bort eller plomberas samt att överfyllnadsskyddet tas bort.

Rester av olja och annat avfall från rengöringen räknas som farligt avfall och ska lämnas till godkänd anläggning för omhändertagande enligt avfallsförordningen. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver räknas också som farligt avfall och ska hanteras med försiktighet och lämnas till godkänd anläggning.

En cistern som inte är tömd och rengjord och som fraktas bort för skrotning betraktas som farligt avfall. Farligt avfall får endast transporteras av den som har transporttillstånd utfärdat av Länsstyrelsen.

Om markförorening påträffas ska Bygg- och miljökontoret omedelbart kontaktas.

Skrota cistern i mark

Efter sanering bör cisternen grävas upp och tas bort. Om cisternen inte kan grävas upp måste en besiktning av auktoriserad (godkänd) kontrollant ske för att veta att cisternen är oskadad. Är cisternen oskadad ska den fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika framtida sättningar. Är cisternen skadad måste marken undersökas med avseende på förorening. Det är lämpligt att anlita ett saneringsföretag för att göra det arbetet.

Om cisternen ska tas i bruk på nytt ska fastighetsägaren lämna skriftlig information om detta till bygg- och miljökontoret. Om cisternen säljs ska köparen informeras om att nyinstallation av cistern ska anmälas till bygg- och miljökontoret.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson