Översiktsplan

En översiktsplan är till för att främja en långsiktigt god utveckling angående användningen av mark och vatten i kommunen. Detta verktyg anger riktlinjer för att långsiktigt medföra en bättre miljö, enklare vardag för kommunmedborgare och attraktivare kommun. Översiktsplanen är också ett stöd och vägledande i beslut som berör detaljplanering, bygglov och övriga tillståndsprövningar.

Översiktsplanen ska vara aktuell och spegla den kommunala politikens uppfattning. En översiktsplan ska vara uppbyggd av övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunen aktualitetspröva den gällande översiktsplanen

Planprocessen

Efter beslut om att revidera den gällande översiktsplanen ska den genomgå en planprocess som består av fyra steg; samråd, utställning, antagande och laga kraft.

Samrådstiden är inte lagreglerad som utställningstiden är. Kommunens intention är att alla ska få möjligheten att yttra sig i planprocessen och därför ha en remisstid på minst 4 veckor. Utställningstiden måste enligt lag vara minst två månader.

Gällande översiktsplaner

De gällande översiktsplaner och tillägg till översiktsplaner som är antagna av kommunen och har vunnit laga kraft hittar du under rubriken "Relaterade dokument".

Kommunens gällande översiktsplan vann laga kraft 2016-01-09. Till översiktsplanen finns tillhörande LIS-plan, vindkraftsplan och ett naturprogram som heter värdefulla naturområden i Årjängs kommun. Till översiktsplanen finns också en mark- och vattenanvändningskart.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg