Detaljplan för Lindudden

Ändring av detaljplan för Lindudden

Kommunstyrelsen gav 2021-11-10 bygg- och miljönämnden i uppdrag att en ändring av detaljplan för Lindudden skulle tas fram. Gällande plan avser att området ska utvecklas för handelsändamål. Förestående ändring avser att möjliggöra att området även kan användas för verksamheter.
Planen sändes senare ut på samråd enligt standardförfarande enligt PBL 2010:900 mellan 2022-04-20 till och med 2022-05-13. Under denna tid skedde samråd med berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra med väsentligt intresse av planen.
Bygg- och miljönämnden har, genom beslut i Bygg- och miljönämnden (BOM 2022-06-08 §83), beslutat att godkänna samrådsredogörelsen och att granskningshandlingarna ska sändas ut för granskning till berörda och myndigheter i enlighet med PBL.
Planen hanteras med utökat förfarande då planen inte är förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för Töcksfors tätort. Planen bedöms dock inte innebära risk för betydande miljöpåverkan.

GRANSKNING

Granskningshandlingar har nu tagits fram för planområdet.
Granskningstiden är mellan 2022-06-27 till och med 2022-08-28.


Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: anders eriksson