Detaljplaner under arbete

Under planprocessens gång finns det möjlighet för alla att yttra sig över planförslaget under samrådet och granskningen. När remisstiden är över sammanställer kommunen alla synpunkter i en samrådsredogörelse/granskningsutlåtande och besvarar synpunkterna.

Antagande

För närvarande finns inga planförslag inför antagande.

Granskning

Detaljplan för Ärtetjärn 1:35 m.fl.
Förnyade granskningshandlingar har nu tagits fram för planområdet. Granskningstiden är mellan 2023-06-16 till och med 2023-08-15.

Samråd

För närvarande finns inga planförslag inför samråd.


Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: anders eriksson