Klagomål

Skriva på dator

För att underlätta och snabba på bygg- och miljökontorets handläggning av klagomålsärenden finns särskilda rutiner för klagomålshantering.

I första hand skriftliga klagomål

Klagomål bör i första hand lämnas in skriftligt till bygg- och miljökontoret på en klagomålsblankett. När det gäller klagomål som ska handläggas av bygglovshandläggare bör en skriftlig redovisning lämnas in (utan blankett). När ett klagomål lämnas in skriftligt minskar risken för missförstånd och det underlättar vid kommunicering med den som ger upphov till störningen/olägenheten. Om man inte kan göra ett skriftligt klagomål kan man lämna klagomålet muntligt.

Anonyma klagomål

Det går bra att göra en anonym anmälan men det kan innebära att handläggningen av ärendet försvåras eller att ditt klagomål kanske inte kan handläggas. Detta med anledning av att det inte går att juridiskt driva ett ärende rörande störning om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes vedeldning.

Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Om man har problem i sin bostad, exempelvis buller, ventilation, fukt, eller temperatur och vill lämna in ett klagomål, ska man alltid först kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse, som är ansvarig för att ta emot klagomål och undersöka samt åtgärda om det visar sig finnas behov. Om den ansvariga inte undersöker/åtgärdar och om problemen kvarstår, kan man skicka in en klagomålsblankett till bygg- och miljökontoret.

Andra störningar som kan orsaka klagomål är exempelvis buller från verksamheter eller andra typer av störningar i omgivningen såsom skrotbilar, skällande hundar, dåliga avlopp, gödsellagring, otillåten eldning, bristande sophantering (inte själva hämtningen), buller/höga ljudnivåer från uteställen eller bristande livsmedelshygien på restauranger. Om det exempelvis är en granne som orsakar olägenheten och som är ansvarig, bör man i första hand försöka lösa problemen direkt med denne. Om det inte hjälper, kan klagomålet lämnas in på en blankett till bygg- och miljökontoret.

Klagomål gällande ovårdad tomt inom tätbebyggelse (detaljplanelagt område) handläggs av bygglovshandläggare. Det innebär att man inte ska fylla i någon blankett utan istället lämna in klagomålet skriftligt per e-post eller brev till bygg- och miljökontoret.

> Djur som far illa - Kontakta Länsstyrelsen Värmland

> Upphittade djur, påkörda/skadade djur, lösspringande katter/hundar - Kontakta polisen

> Arbetsmiljöfrågor – Kontakta Arbetsmiljöverket

> Dålig inomhusmiljö i egen villa – Fastighetsägarens eget ansvar. Kontakta konsult inom respektive område

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson