El- och magnetfält

Elektriska installationer och utrustning alstrar både elektriska- och magnetiska fält.

Elektriska fält

Elektriska fält uppstår när det finns en spänningsskillnad mellan två föremål. Även apparater som är avslagna kan alltså ge upphov till ett elektriskt fält. Det är relativt enkelt att minska förekomsten av dessa fält och ett sätt är att använda skärmade kablar. Enheten för elektriska fält är Volt/meter (V/m). Oftast används kilovolt/meter (kV/m).

Magnetiska fält

Magnetiska fält uppstår först då det går en ström genom en ledning eller utrustning. De magnetiska fälten är betydligt svårare att avskärma än de elektriska fälten eftersom de tränger igenom både tjocka betongväggar och stål. Det går däremot att släcka ut ett magnetfält med ett lika stort men motriktat fält. En orsak till att det uppstår magnetfält i en byggnad är förekomsten av så kallade vagabonderande strömmar. Dessa strömmar kan uppstå i 4-ledar-system då strömmen går tillbaka okontrollerat via t.ex. vattenledningar och andra installationer. I ett 5-ledarsystem går strömmen däremot tillbaka rätt väg under kontrollerade former.

Både för elektriska- och magnetiska fält gäller att styrkan som en människa utsätts för avtar med avståndet till installationen och utrustningen.

Försiktighetsprincip

Flera myndigheter, bland annat Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. och Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats. har gemensamt formulerat en försiktighetsprincip när det gäller lågfrekventa elektriska och magnetiska fält som stöds av, Världshälsoorganisationen, WHO.

Försiktighetsprincipen innebär att risker för människors hälsa ska undvikas så långt som det kan anses ekonomiskt rimligt. Riskerna som har upptäckts i studier visar på en viss ökning av leukemi vid långvarig exponering hos befolkningsgrupper som exponeras för magnetiska fält på 0,4µT eller mer (avser långvarig exponering för 50 Hz magnetfält i bostäder). Under 0,4µT har man inte sett någon riskökning. Detta underlag anses dock inte som tillräckligt underbyggt för att man ska sätta ett gränsvärde.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg