Buller och luftkvalitet

Moln

Luftkvalitet och ljud som omger oss i vår närmiljö är två faktorer som påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och hälsa på längre sikt.

Buller

Buller är oönskat ljud av alla möjliga slag, och är ett utbrett miljöproblem i Sverige. Ljud i form av buller kan definieras som "allt oönskat ljud". Vad som uppfattas som buller varierar alltså från person till person.

I dagens samhälle finns det en mängd ljud som kan uppfattas som störande. En del buller måste vi acceptera, men vid återkommande störningar kan det vara befogat med åtgärder. Vanliga källor till buller och höga ljudnivåer är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, skjutbanor, motorsportbanor, ljud från grannar, industrier, byggnadsarbeten, diskotek och konserter. Bekämpning av bullerstörningar är en del av Sveriges nationella miljömål om god bebyggd miljö. Länk till annan webbplats.

Luftkvalitet

Luftkvalité utomhus

Luften vi andas och vår omgivning är en stor källa till miljörelaterade hälsorisker för människor. Utomhus är det främst föroreningar och partiklar från vägtrafiken som orsakar hälsoproblem.

Tomgångskörning

Vid en längre tids tomgångskörning uppstår problem inte bara med luften utan även buller och att strålkastare kanske lyser in hos grannen. Avgaserna innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem.

Vedeldning

Eldning med ved har fördelen att det är en lättillgänglig, förnyelsebar och koldioxidneutral uppvärmningsmetod. Men vedeldning sker inte alltid utan problem utan kan orsaka störningar för dina grannar.

Luftkvalité inomhus

I Sverige spenderar vi människor dock vår mesta tid inomhus, och kan där utsättas för en mängd hälsorisker kopplade till luften vi andas. Luftkvaliteten i en byggnad beror på hur frisk luften är som kommer in lokalerna, hur effektiv ventilationen är och vilka föroreningar som avges till inomhusluften från själva byggnaden eller från mänskliga aktiviteter. Arbete för att minska hälsorisker kopplade till inomhusmiljön omfattas av miljömålet God bebyggd miljö. Länk till annan webbplats.

Förekomst av ädelgasen radon kan utgöra en risk för människors hälsa.

Om man har problem i sin bostad gällande buller eller luftkvalité och vill lämna in ett klagomål, ska man alltid först kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse, som är ansvarig för att ta emot klagomål och undersöka samt åtgärda om det visar sig finnas behov.

Om det exempelvis är en granne eller en verksamhet i närheten som orsakar olägenheten och som är ansvarig, bör man i första hand försöka lösa problemen direkt med denne.

Om den ansvariga inte undersöker/åtgärdar och om problemen kvarstår, kan man skicka in en klagomålsblankett till bygg- och miljökontoret. Blanketten hittar du under fliken klagomål.

När du klagar öppnar bygg- och miljökontoret ett ärende, och en inspektör antecknar ditt klagomål. Det är bra om du själv har skrivit upp hur ofta och hur länge du störs, och hur bullret varierar. Ofta åker en inspektör själv ut och lyssnar. Är det tydligt att bullret inte är en störning i lagens mening, så avslutas ärendet snabbt och du får besked om att bullerstörningen inte bedöms som "en olägenhet för människors hälsa". Du kan överklaga ett sådant beslut. Om störningen bedöms vara stor vänder sig bygg- och miljökontoret till den som stör eller har möjlighet att påverka bullret. Det kan vara den som driver ett företag, ordnar konserter eller på annat sätt är ansvarig. Bygg- och miljökontoret meddelar att bullret måste minskas, t.ex. genom en ombyggnad eller genom att verksamheten upphör vissa tider på dygnet. Eventuellt kan en bullermätning bli aktuell.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg