Hundar och katter

vit och röd katt med grönt halsband
Katt

Hundar och katter är populära sällskapsdjur och en källa till mycket glädje och gemenskap för många. Som ägare till en hund eller katt har du ansvaret för att sköta och hantera djuret enligt gällande lagstiftning.

Märkning och registrering

Hundar

Enligt gällande lagstiftning ska hundägaren märka sin hund så att den kan identifieras. Denna märkning ska vara bestående i form av tatuering eller mikrochip. Utöver detta måste även ägarskapet över hunden registreras. Mer information om registrering av hund finns hos Jordbruksverket samt Svenska Kennelklubben.

Bygg- och miljökontoret får ibland klagomål som rör hund. Klagomålen gäller främst hundar som skäller samt lösspringande hundar på badplatser och friluftsområden.

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa vissa regler; hundföreskrifter.

Som hundägare behöver du tänka på följande:

  • Du ska hålla din hund så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla i tid och otid så att dina grannar störs.
  • Oftast behöver du ha din hund kopplad.
  • Tänk på att plocka upp hundbajset efter din hund.
  • Undvik att lämna hunden ensam i en parkerad bil. En bil i skugga kan hamna i sol.
  • Visa hänsyn! Tänk på att det finns allergiker och hundrädda människor.

Katter

När en katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren. Att ID-märka sin katt med tatuering eller chip samt registrera katten rekommenderas. Då ökar chansen att du hittar din katt om den har sprungit bort och det blir lättare för ev. upphittare att få kontakt med dig som ägare. Svenska Kennelklubben sköter registret över katter.

Bygg- och miljökontoret får ibland klagomål som rör katt. Klagomålen gäller främst lösspringande katter som förorenar sandlådor, trädgårdsland, trappuppgångar och dylikt. En katt som tillåts att vistas lös utomhus kan smita in genom öppna dörrar och fönster. Förutom att din katt på så vis riskerar att bli instängd, finns risken att katten går in hos en pälsdjursallergiker och att det kan leda till allergiska reaktioner.

Som kattägare behöver du tänka på följande:

  • I en stad eller tättbebyggt samhälle finns en rad faror för en katt, inte minst trafiken. Om du bor i en sådan miljö och håller din katt inomhus så ökar chanserna att katten får ett långt liv.
  • Att skaffa en katt innebär ansvar under lång tid och man bör tänka igenom vad det innebär att äga en katt. Katter behöver daglig tillsyn och mat. Att överge en katt strider mot Djurskyddslagen (2018:1192) då katten riskerar att avlida.
  • Var uppmärksam på att det kan behövas tillstånd för katthållning.

Tillsyn

I lagen om tillsyn över hund och katt står att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

När det gäller hundar säger Jaktlagen att "under tiden den 1 mars -- den 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt."

Enligt Årjängs kommuns lokala ordningsföreskrifter gäller även att hundar ska hållas kopplade på offentlig plats i kommunen. Hundar får inte heller vistas på begravningsplatser, skolgårdar, allmänna lekplatser eller allmänna badplatser. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, däremot får de vara lösa inom inhägnade områden. Undantag görs för ledarhund för synskadad person och för polishund i tjänst.

Om du störs av en katt ska du i första hand prata med djurets ägare, oavsett vilken typ av störning det gäller. Ägaren är skyldig att ha uppsikt över sitt djur. Om problemet kvarstår trots kontakt med ägaren, kan du lämna ett klagomål till bygg- och miljökontoret. Vi kommer då att utreda om klagomålet är befogat och eventuellt vidta åtgärder.

Hemlösa katter

Om du hittar en katt som du misstänker är hemlös: om katten inte är märkt och du tror att den är övergiven ska du kontakta länsstyrelsen. Utanför dagtid kan du kontakta polisen som kan besluta om katten ska omhändertas. Polisen kontrollerar då om katten till utseendet och märkning stämmer överens med en som blivit förlustanmäld. Om det inte finns någon anmälan som matchar och polisen bedömer att katten inte ska klassas som hittegods, bör du som hittat katten släppa ut den. Släpp katten på platsen där du hittade den. Då har katten bäst förutsättningar att hitta hem.

Man bör inte mata en katt om man kan anta att den har ett hem. Om man matar en hemlös katt regelbundet under en period anses man vara ägare till katten och är då skyldig att följa djurskyddslagen.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

36 § Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

21 § En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten. Lag (2014:707).

Om du störs av en hund ska du i först och främst prata med hundens ägare, oavsett vilken typ av störning det gäller. Om det inte hjälper kan du lämna ett klagomål till bygg- och miljökontoret.

Skällande eller lösspringande hundar

Hundar som skäller är ett vanligt förekommande klagomål. Om du upplever problem med en hund som skäller gäller samma som ovan; i första hand ska du prata med hundens ägare och om problemet kvarstår kan du lämna ett klagomål till bygg- och miljökontoret. Vi kommer då att utreda om klagomålet är befogat och eventuellt vidta åtgärder.

Om du däremot misstänker att hunden skäller på grund av att den far illa, till exempel genom vanvård eller för att den lämnas ensam hemma för länge (mer än 6 timmar) ska du kontakta länsstyrelsen.

Som granne behöver du ha förståelse för att en hund ibland skäller, så ett visst mått av hundskall får man trots allt tåla.

Om ditt klagomål gäller en lösspringande bör du kontakta polisen.

Lagstiftning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

36 § Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

21 § En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten. Lag (2014:707).

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson