Strandskyddsdispens

Strandskydd

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. Inom strandskyddade områden finns det restriktioner mot olika åtgärder.

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddsområde får normalt sett inga nya byggnader eller anläggningar uppföras. Du får inte heller utföra något som väsentligt påverkar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Strandskyddets utbredning

I Årjängs kommun varierar det hur långt strandskyddet sträcker sig från strandlinjen. Strandskyddsområdet kan vara mellan 100 och 300 meter från sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag. Strandskyddet mäts i horisontalplanet. Funderar du på om ett område är strandskyddat kan du kontakta kommunen för att få hjälp.

Förbjudna åtgärder inom strandskyddat område

Strandskyddet innebär till exempel att det är förbjudet att:

 • Bygga nytt
 • Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder
 • Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon (genom att till exempel anlägga gräsmattor)
 • Gräva eller förbereda byggnationer,

Dispens från strandskyddet

I vissa fall kan du få dispens från strandskyddsbestämmelserna, om det finns så kallade särskilda skäl. De olika särskilda skälen för att få dispens finns angivna i Miljöbalken. Ansökan om strandskyddsdispens sker oftast i samband med ansökan om förhandsbesked eller bygglov, men i vissa fall krävs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder.

Om du planerar någon åtgärd i närheten av en sjö, å eller vattendrag bör du alltid rådfråga kommunen om området är strandskyddat och om åtgärden kräver strandskyddsdispens. Bygg- och miljöavdelningen kan lämna ytterligare information om strandskydd.

Så ansöker du om strandskyddsdispens

För att ansöka om strandskyddsdispens ska du lämna in följande handlingar:

 • Ansökan om strandskyddsdispens
 • Situationsplan i skala 1:1000 alt. 1:500

Undantag från strandskyddsdispens

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat att det inte krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna för kompletteringsbyggnader inom 15 meter från huvudbyggnaden. Avståndet till stranden ska vara minst 25 meter. Om inte avstånden kan uppfyllas måste du ansöka om dispens.

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson