Lovbefriade åtgärder

Du behöver inte bygglov när du ska anordna en skyddad uteplats eller bygga ett skärmtak eller en friggebod. Om din fastighet inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför sammanhållen bebyggelse kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader och i vissa fall bygga nya komplementbyggnader utan bygglov. Dessa undantag gäller en- och tvåbostadshus.

Detta kan du göra utan att söka bygglov vid ett en- eller tvåbostadshus

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean får vara högst 15 kvadratmeter och den största höjden från mark till taknock 3,0 meter. Inom strandskyddsområde krävs dock strandskyddsdispens för åtgräden krävas.

Du får utan bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om inte byggnadens och områdets karaktär ändras väsentligt. Bygg- och miljökontoret kan svara på om det du vill göra räknas som en väsentlig ändring.

De bygglovbefriade åtgärderna får inte utföras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får bygg- och miljönämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Utanför detaljplanelagda områden och sammanhållen bebyggelse

Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. Tillbyggnaden får vara högst 50 procent av ursprungliga byggnaden (byggnadsarea), dock max 40 kvadratmeter (bruttoarea).

Du får också bygga en helt fristående komplementbyggnad i omedelbar närhet av bostadshuset, men den får inte dominera över det ursprungliga huset. Följande kriterier gäller för att en komplementbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov:

 • åtgärden ska göras utanför ett område med detaljplan
 • komplementbyggnaden byggs utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen"
 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus
 • komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset
 • komplementbyggnaden ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • att komplementbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området

De bygglovbefriade åtgärderna inte får utföras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Är du osäker på vad du får göra, kontakta bygg- och miljökontoret så hjälper vi dig.

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: magdalena rydén