Kontrollplan

Det är du som byggherre som är ansvarig för att byggnads-, rivnings- och markarbeten utförs enligt gällande bestämmelser. En del i detta är att se till att kontroll sker enligt kontrollplanen.

Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur både farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. Kontrollplanen ska lämnas in och fastställas av bygg- och miljönämnden innan du får startbesked för det du tänkt bygga.

I kontrollplanen ska anges:

 • Vilka kontroller som ska utföras och vad kontrollerna ska avse.
 • Vem som utför kontrollerna.
 • När kontrollerna är utförda
 • Vilka arbetsplatsbesök som ska utföras av byggnadsnämnden, och när besöken ska ske.
 • Vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas till nämnden.
 • Vilka anmälningar som ska göras till nämnden.
 • Förekomst av farligt avfall vid rivningsåtgärder.
 • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg