Bygglovsprocessen

Beskrivning av hur bygglovsprocessen går till
Bygglovsprocessen

Här kan du läsa om bygglovsprocessen steg för steg, vilket ansvar som ligger på dig som sökande samt hur vi på kommunen jobbar med ditt ärende.

Innan du skickar skickar in din ansökan till kommunen är det bra att ta reda på lite kring vilka åtgärder du får göra på din fastighet.

 • Ligger fastigheten innanför detaljplanelagt område, sammanhållen bebyggelse eller utanför detaljplanelagt område?
 • Om fastigheten ligger innanför detaljplan kan du kontakta Bygg- och miljökontoret för att ta reda på vad detaljplanen säger.
 • Kräver åtgärden bygglov eller anmälan?
 • Ligger fastigheten inom strandskyddat område och krävs strandskyddsdispens för åtgärden?
 • Vilka handlingar behöver du ta fram och skicka in? Du behöver alltid bifoga skalenliga och måttsatta ritningar till din ansökan om lov. Se våra exempelritningar
 • Kräver åtgärden en kontrollplan eller en kontrollansvarig?

Sedan skickar du in ansökan till oss. Kontrollera så blanketten är korrekt ifylld och underskriven samt att de handlingar som behövs är med.

Du behöver alltid skicka med:

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Plan-, fasad- och sektionsritning
 • Kontrollplan eller anmälan om kontrollansvarig

Du kan titta på våra exempelritningar för att se vilken information som behöver redovisas på ritningarna.


När du skickar in din ansökan till oss skickar vi tillbaka ett mottagningbevis till dig som en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan.

När ärendet har registrerats går handläggaren igenom ärendet och kontrollerar så alla handlingar finns med för att kunna göra en bedömning.

Bedömer handläggaren att ansökan är bristfällig, skickas ett kompletteringsbrev där det står förklarat vad du som sökande behöver komplettera med för att ansökan skall bli komplett.

När ansökan är komplett kan ärendet handläggas vidare och handläggaren kan göra en bedömning. Handläggaren har nu max 10 veckor på sig att ta ett beslut i ärendet. Man kan förlänga dessa 10 veckor med ytterligare 10 veckor om det krävs.

Det är under denna tiden bygg- och miljökontoret skickar ut remisser till andra myndigheter som kan vara berörda och eventuellt hör grannar och andra sakägare. Handläggaren går igenom ärendet och gör en bedömning gentemot exempelvis gällande detaljplan, plan- och bygglagen och Boverkets Byggregler.

När handläggaren har samlat in all information och gjort sin bedömning är det dags att fatta ett beslut. Vissa beslut kan tas av handläggaren och vissa beslut ska till Bygg- och miljönämnden för beslut.

Beslutet skickas sedan ut till sökanden, grannar och andra sakägare samt kungörs i POIT (Post och inrikes tidning)

Från att beslutet kungjorts tar de fyra veckor innan beslutet vinner laga kraft.

Från det att bygglovet vunnit laga kraft har sökande 2 år på sig att påbörja byggnadsarbetet, och 5 år på sig att avsluta projektet. Innan beslutet om lov får verkställas måste du också ha fått ett startbesked.

Vid större ärenden håller man tekniskt samråd. Du som ska bygga och den som utsetts till kontrollansvarig ska närvara vid samrådet.

Vid det tekniska samrådet går man igenom de tekniska egenskapskraven samt informerar byggherren om dess ansvar. Man går även igenom kontrollplanen som den kontrollansvarige upprättat. Andra saker som kan tas upp på samrådet är tillstånd och anmälningar från/till andra myndigheter, krav på åtgärder före byggstart exempelvis energibehovsberäkning, utstakning och behov av färdigställandeskydd.

Vid det tekniska samrådet förs ett protokoll som alla deltagare sedan får ta del av.

Det är först när du har fått ett startbesked som byggnation får påbörjas.

Vid enklare ärenden kan man få bygglov samt startbesked i samma beslut. I större ärenden när tekniskt samråd krävs får du startbesked efter detta och när samtliga efterfrågade handlingar inkommit. I kallelsen till samrådet står det om du behöver ta fram ytterligare handlingar inför startbeskedet. Det kan också visa sig under det tekniska samrådet att fler handlingar krävs inför startbesked.

I startbeskedet står det vilka förutsättningar som gäller för att startbeskedet skall vara giltigt. Det står även vilka handlingar som byggherren sedan skall skicka in för att få erhålla ett slutbesked.

När bygglovet vunnit laga kraft och man har fått startbesked, då får man påbörja byggnationen.

På det tekniska samrådet bestämmer man när och om ett arbetsplatsbesök ska utföras. Detta betyder att handläggaren kommer ut till byggplatsen och möter upp byggherre och kontrollansvarig. Vanligtvis sker detta när stommen är rest och tak samt väggar är på plats.

På platsbesöket kontrollerar handläggaren att kontrollplanen och bygglovet följs, den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning, och
inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Det är även den kontrollansvarige som ansvarar för att i god tid ta kontakt med handläggaren och boka tid för platsbesök.

Protokoll förs och skickas till byggherren samt den kontrollansvarige

Vid större ärenden där man hållt tekniskt samråd hålls även ett slutsamråd. Då kommer handläggare ut på plats för att se

 • hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och kompletterande villkor i startbeskedet har följts,
 • om avvikelser har gjorts från de krav som gäller för åtgärderna, t.ex. bygglovet eller tekniska föreskrifter och egenskapskrav,
 • den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen,
 • den kontrollansvariges utlåtande,
 • annan dokumentation över arbetets utförande,behov av andra åtgärder,
 • förutsättningarna för ett slutbesked

Protokoll förs och skickas till byggherren samt den kontrollansvarige.

För att få ta åtgärden i bruk krävs att man får ut ett slutbesked från byggenheten. När du fått slutbeskedet är processen klar och man får lov att nyttja åtgärden.

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: charlotta ivansson