Bygglovpliktiga åtgärder

Ritning i snö
Hus i snö

I bygglovet prövas om din planerade åtgärd är lämplig med hänsyn till dess utformning och påverkan på omgivningen. Det kontrolleras också om det du tänkt göra är tillåtet utifrån detaljplaner och områdesbestämmelser.

Bygglov krävs för nybyggnation och i många fall vid förändringar av byggnader och anläggningar. Inom detaljplanelagda områden, platser med områdesbestämmelser och områden med sammanhållen bebyggelse är det oftast fler åtgärder som kräver lov än på landsbygden.

Tänk på att inte påbörja en åtgärd innan du fått klartecken från bygg- och miljönämnden. För de flesta åtgärder måste du ha ett startbesked, som är din bekräftelse på att du får börja bygga det du sökt bygglov för. Om en åtgärd påbörjas utan startbesked, eller om ett byggnadsverk tas i bruk utan slutbesked kan du bli tvungen att betala sanktionsavgifter.

Du behöver vanligtvis söka bygglov för följande åtgärder:

 • Bygga en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats.
 • Bygga till en byggnad.
 • Använda eller inreda en byggnad helt eller delvis för annat ändamål än vad byggnaden senast använts för.
 • Anordna vissa anläggningar till exempel idrottsplatser, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor, m.m.
 • Anordna eller väsentligt ändra upplag eller materialgårdar, tunnlar, bergrum eller cisterner, uppföra telemaster eller torn, uppföra vindkraftverk, murar eller plank samt anordna parkeringsplatser utomhus, m.m.

Inom område med detaljplan behöver du dessutom söka bygglov om du ska:

 • Ändra byggnaders yttre utseende.
 • Byta kulör, byta fasadbeklädnad eller täckningsmaterial om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
 • Sätta upp eller ändra skyltar eller ljusanordningar.

Om du är osäker på vad som kräver bygglov, kontakta alltid bygg- och miljöavdelningen innan du påbörjar en åtgärd.

Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden när du söker bygglov:

 • Ansökan om bygglov
 • Fasadritning
 • Planritning, skalenlig och måttsatt
 • Situationsplan, skalenlig och måttsatt
 • Teknisk beskrivning
 • Beroende på vad du tänker bygga ska du också lämna in: Anmälan om Kontrollansvarig eller Kontrollplan

Tänk på att alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och fackmässigt utförda. Se exempelritningar för hjälp om hur ritningarna bör se ut samt vilken information som behöver redovisas på dem.

Informationsblad bygglovsprocessen

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg