Eldstäder

En kamin
En kamin

När du vill installera en ny eldstad så behöver du göra en anmälan till bygg- och miljökontoret. Det gäller även om du vill byta ut eller ändra en eldstad. Innan du påbörjar åtgärden behöver du ett startbesked som du erhåller från kommunen.

Här nedan hittar du information om vad som gäller vid installation eller ändring av eldstad.

Anmälan till kommunen krävs vid nyinstallation och väsentlig ändring av eldstad.

Med eldstad menas exempelvis braskamin, öppen spis, värmepanna, vedspis, kakelugn, insatskamin m.m.

Exempel på väsentlig ändring är:

 • Byte av brännare i pannan eller byte av rökkanal,
 • byte av bränsleform i befintlig panna,
 • insättning av kassett eller motsvarande i öppen eldstad, eller
 • utbyte från en eldstad till annan med andra egenskaper.

Exempel på ändring som inte är väsentlig och som inte kräver anmälan:

 • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek, effekt och att anslutning till rökkanal inte ändras.

Ring gärna och rådfråga kommunen om du är osäker på om anmälan krävs
eller ej, så slipper du onödiga sanktionsavgifter!

Anmälan syftar bland annat till att kontrollera att din eldstad är miljömärkt
och godkänd (CE-märkt) samt att installationen blir fackmannamässigt utförd
och kontrollerad av skorstensfejarmästare innan eldstaden tas i bruk.

För att anmäla din installation eller ändring av eldstad till kommunen behöver du skicka in följande handlingar:

 • Blanketten "Anmälan om installation av eldstad"
  • Du kan göra anmälan via e-tjänst eller via pappersblankett.
 • Prestandadeklaration
  • Prestandadeklarationen är en typ av teknisk beskrivning för din kamin. Där framgår data om bland annat verkningsgrad, CO-utsläpp och CE-märkning.
 • Kontrollplan
  • Behöver du ha hjälp med att ta fram en kontrollplan så kan du kontakta sotaren så hjälper de dig med detta.
 • Planritning
  • Som planritning räcker det med en enklare skiss där du redovisar i vilket rum och var i rummet eldstaden ska placeras.

När kommunen fått din anmälan med tillhörande handlingar och kontrollerat dina uppgifter får du ett startbesked. Det är först då som du har rätt att påbörja installationen/ändringen.

Handläggningstiden är högst fyra veckor från komplett anmälan. Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare fyra veckor om det finns behov för utredningen av ärendet.

Avgiften för att göra en anmälan om installation eller ändring av eldstad är 966 kronor per eldstad (2022 års taxa).

Ett startbesked är giltigt i två år. Det innebär att installationen eller ändringen måste påbörjas och avslutas inom två år från det datum då startbeskedet utfärdades.

Då installationen har slutförts ska skorstensfejarmästare kontrollera din eldstad. Ett beskitningsprotokoll ska skickas in till bygg- och miljökontoret tillsammans med en signerad kontrollplan.

När kommunen fått in ett godkänt besiktningsprotokoll samt signerad
kontrollplan kan ett slutbesked utfärdas och skickas till dig. Det är först när
du fått det som du får börja använda eldstaden.

Om du installerar eller ändrar en eldstad eller rökkanal utan att göra en
anmälan (om åtgärden kräver anmälan) och innan du fått ett startbesked är
kommunen enligt plan- och bygglagen skyldig att ta ut en
byggsanktionsavgift på 4 830 kronor (2022) av dig.

Samma sak gäller om du börjar elda i eldstaden utan ett slutbesked.

Elda rätt

 • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
 • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt.
 • Max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
 • Har du eldat fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.
 • Förvara askan i ett obrännbart kärl med tätslutande lock.

Kontakta sotaren

Kontakta gärna sotaren redan när du planerar att ändra eller installera en eldstad.

Om eldstäder skall tas i bruk som inte har varit brukade under en kortare eller längre tid så är det viktigt att kontakta sotaren så de får uppdatera kaminens status i registret samt kontrollera så att det är brandsäkert. Det kan behövas en sotning/brandskyddskontroll eller besiktning innan eldstaden tas i bruk.

Finns det eldstäder där omfattningen av eldningen ändras, t.ex. en eldstad som står som sekundär med ett sotningsintervall på 3 år, plötsligt börjar användas i större omfattning, kan sotningsintervallet behöva ändras. Då är det viktigt att detta meddelas till sotaren så att det är rätt intervall på sotningen.

Kontaktuppgifter till Sotarhuset i Årjäng:

Adress: Skolvägen 10, 672 32 Årjäng
E-post: sotarhuset@telia.com
Telefonnummer: 0573-711390

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: magdalena rydén