Attefallshus och andra bygglovsbefriade åtgärder

Kiran Maini Gerhardsson/Boverket
Attefallsåtgärder

Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder kan utföras utan bygglov. Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommunen, startbesked innan byggstart och slutbesked när du har byggt klart. Det finns undantag från bygglovfriheten, till exempel om byggnaden är en värdefull byggnad eller om den ligger i ett område med värdefull bebyggelse.

Här nedan hittar du information om vad som krävs för de olika åtgärderna

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader, om totalt 30 kvadratmeter byggnadsarea utan bygglov. Komplementbyggnaden ska vara fristående och får därför inte byggas ihop med en annan byggnad. Den ska placeras på tomten i omedelbar närhet av bostadshuset. Byggnaden kan vara ett komplementbostadshus och får då användas som en permanent bostad eller som en vanlig komplementbyggnad som används som garage, förråd, gäststuga eller liknande.

För en komplementbyggnad gäller:

 • Anmälan till bygg- och miljönämnden och startbesked innan byggstart
 • Maximalt 4 meter hög räknat från medelmarknivån runt byggnaden till nocken
 • Placering minst 4,5 meter från tomtgräns (granne kan medge annan placering enligt grannegodkännande)


Bygglov krävs om:

 • Ditt bostadshus är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

När du anmäler en bygglovbefriad komplementbyggnad ska du bifoga samma handlingar, ritningar, kontrollplan och beskrivningar som när du söker bygglov.

Om byggnaden ska användas som en permanent bostad (komplementbostadshus)ställs det högre tekniska krav på byggnaden och särskilda krav på utformning och planlösning. Byggnaden ska uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler, BBR. I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandkrav och energikrav. Du kan behöva anlita en kontrollansvarig som tar fram en kontrollplan för projektet.

 

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus) med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggnader utan bygglov.

För en tillbyggnad gäller:

 • anmälan till bygg- och miljönämnden och startbesked innan byggstart
 • får inte vara högre än nockhöjden (högsta nivån på taket) på det befintliga bostadshuset
 • får inte delas upp i flera tillbyggnader
 • placering minst 4,5 meter från tomtgräns (granne kan medge annan placering enligt grannegodkännande)


Bygglov krävs om:

 • ditt bostadshus är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.


När du anmäler en bygglovbefriad tillbyggnad ska du bifoga samma handlingar, ritningar, kontrollplan och beskrivningar, som när du söker bygglov. Om tillbyggnaden är en del av bostadshuset ska den uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler, BBR. I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandkrav och energikrav. För komplicerade tillbyggnader kan du behöva anlita en kontrollansvarig som tar fram en kontrollplan för projektet.

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov. Regeln gäller enbart för enbostadshus och därmed inte för ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus.

För ytterligare bostad i ett enbostadshus gäller:

 • anmälan till bygg- och miljönämnden och startbesked innan byggstart

Bygglov krävs om:

 • ditt enbostadshus är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område – se Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

När du anmäler en (bygglovbefriad) ytterligare bostad ska du bifoga samma handlingar, ritningar, kontrollplan och beskrivningar som om du sökt bygglov för att ändra ett enbostadshus till ett tvåbostadshus.

Den nya bostaden ska uppfylla alla krav, som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler, BBR. I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd och dagsljus. Väggen eller bjälklaget mellan bostäderna ska också uppfylla brand- och ljudkrav enligt BBR, vilket ofta innebär att de behöver ändras. Du kan behöva anlita en kontrollansvarig som tar fram en kontrollplan för projektet.

Om du vill ändra fasaden, till exempel sätta in nya fönster, för att få dagsljus till den nya bostaden, kan det krävas bygglov för den ändringen. Du får i så fall lämna en separat ansökan om bygglov för fasadändring.

Du kan bygga högst två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Du får inte göra bygglovfria takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan komplementbyggnad som garage eller gäststuga.

Två takkupor utan bygglov om:

 • ditt bostadshus inte har några takkupor sedan tidigare, om det redan finns en takkupa får du bara bygga ytterligare en takkupa utan bygglov
  sammanlagd bredd på en eller flera takkupor är högst halva längden av taket mätt från gavel till gavel
 • takkupan inte påverkar den bärande konstruktionen.

Bygglov krävs om:

 • ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område – se Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

Du behöver inte anmäla till bygg- och miljönämnden innan byggstart, men kontakta oss gärna för att kontrollera att den takkupa du tänker bygga inte kräver bygglov.

Gör en anmälan

Får strida mot detaljplan

När du bygger en bygglovbefriad åtgärd kan du bortse från detaljplanens bestämmelser. Det innebär till exempel att det är möjligt att bygga på ”prickad mark” (mark som inte får bebyggas) och byggnadsarean får vara större än tillåten area enligt detaljplanen.

De gamla reglerna om bygglovbefriad friggebod, skärmtak med mera gäller fortfarande. Det är alltså möjligt att bygga både en friggebod på 15 kvadratmeter och ett attefallshus på 30 kvadratmeter, samt övriga gamla och nya bygglovbefriade åtgärder.

Grannegodkännande

Komplementbyggnad, komplementbostadshus eller tillbyggnad måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata, väg, park eller allmän plats. Du kan placera byggnaden närmare än 4,5 meter från gränsen, mot en granne, om den grannen godkänner placeringen. Du ska i så fall skicka med ett skriftligt godkännande från grannen, när du gör din anmälan. Om det är fler än en person som äger en grannfastighet måste alla ägarna skriva på.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Om du ändrar, bygger till eller bygger nytt inom ett område som är särskilt värdefullt, ska du alltid söka bygglov. Då kan du inte utnyttja de bygglovbefriade åtgärderna.

Byggnaden eller området kan vara värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det kan både vara gamla och nya hus eller områden som är värdefulla.

Kontakta därför bygg- och miljökontoret för att kontrollera om ditt bostadshus är en värdefull byggnad.

Anmälan, startbesked och slutbesked

I den anmälan du lämnar till bygg- och miljönämnden, ska du visa att alla tekniska krav blir kontrollerade i projektet. Det gör du genom att skicka med ritningar, beskrivningar och kontrollplan. I ett komplicerat projekt behövs det mer handlingar och då behöver du också anlita en kontrollansvarig.

Innan vi ger ett startbesked, bedömer vi om projektet följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Vid anmälan om bygglovbefriade åtgärder ska vi också bedöma, om det som ska byggas är lämpligt på platsen och att det inte är en olägenhet för grannar.

Du måsta ha ett startbesked innan du får börja bygga. Det tar normalt några veckor att handlägga en ansökan innan du får ett startbesked.

När du byggt klart ska du ansöka om ett slutbesked. I startbeskedet står det vilka handlingar vi behöver för att ge ett slutbesked. Ett slutbesked innebär att vi har godkänt att projektet är klart. När du bygger ett komplementbostadshus eller en ytterligare bostad i ditt bostadshus, måste du ha ett slutbesked från oss innan inflyttning i den nya bostaden.

Om du börjar bygga utan att ha fått ett startbesked, kan du drabbas av en sanktionsavgift

Strandskydd

Tänk på att du kan behöva söka dispens från strandskyddet även om åtgärden är bygglovbefriad.

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: jenny magnusson