FAQ - vanligt ställda frågor och svar

FAQ med röda bokstäver

Här har vi samlat några av de vanligast ställda frågorna, samt svar på dessa, inom området bygga nytt, riva eller ändra.

Svar:
Hur lång tid det tar beror på vad du vill göra och vilka förutsättningar som finns för ditt hus eller din tomt.

Vi behöver bland annat kontrollera;

 • om det finns detaljplan för området.
 • om din byggnad ingår i kulturmiljöprogrammet.
 • avstånd till vattendrag och sjöar (med tanke på strandskydd).
 • avstånd till fornlämningar.
 • om vi behöver höra grannar (utanför detaljplanerat område).
 • om ansökan skiljer sig från detaljplanens bestämmelser.

Vi behöver även kontrollera;

 • din ansökan mot gällande byggregler.
 • lämplighet och användbarhet samt göra en översyn av form, färg och material.
 • uppfyllande av regler om tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Generellt kan man säga att det tar upp till ­­­10 veckor att få ett besked, under förutsättning att vi på byggkontoret har fått in alla handlingar vi behöver för att kunna fatta ett beslut (en komplett ansökan).

Läs mer om hur processen att söka ett lov går till

Svar:
En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett projekt och behövs för att säkerställa att det du ska bygga, riva eller förändra uppfyller gällande regler och tekniska krav.
Kontrollplanen ska även säkerställa att arbetet inte orsakar faror för dig och din omgivning.

Läs mer om kontrollplan

Svar:
Vad det kostar beror på flera saker, till exempel på vad du ska bygga och hur stort du ska bygga. Den exakta avgiften bestäms först efter att din ansökan har prövats, men i guiden om att bygga en- eller tvåbostadhus, bygga nytt - anges ett ungefärligt pris beroende på storlek.

Läs mer om att bygga en- eller tvåbostadshus

Svar:
Ett startbesked är ett klartecken från byggkontoret om att ett arbete som kräver lov eller anmälan får påbörjas. Du får alltså inte påbörja ett arbete innan du har fått ett startbesked.

Svar:
Med en komplett ansökan menas, att du ska ha bifogat de ritningar, dokument och annat som krävs, tillsammans med din ansökan eller anmälan.

I de guider vi har publicerat för att till exempel bygga hus, installera kamin, göra markarbete med mera, beskriver vi, steg för steg i checklistan, vad du behöver skicka med för att din ansökan eller anmälan ska bli komplett.

Hitta guide för vad du vill göra

Svar:
Om du, utan lov, gör något som kräver ett lov eller en anmälan kan kommunen ta ut en byggsanktionsavgift (en bestraffning i form av en avgift). Storleken på avgiften varierar beroende på vad som utförts och i vilken omfattning.

Du kan också behöva återställa ditt arbete eller söka lov i efterhand, men kan du inte få bygglovet beviljat måste du riva det du byggt.

Läs mer om "byggt, rivit eller ändrat utan lov eller anmälan".

Svar:
Om du ska installera en ny eldstad eller väsentligt ändra på en befintlig eldstad behöver du skicka in en anmälan till byggkontoret. Som eldstad räknas till exempel braskamin, öppen spis, kakelugn, skorsten eller rökkanal.

Läs mer om att anmäla en installation eller ändring av eldstad

Svar:
En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Detaljplaner är juridiskt bindande. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med den gällande detaljplanen eller om det efter en utökad prövning inte kan ses som en liten avvikelse. 

I en detaljplan anges vad en tomt får användas för, till exempel för bostäder, garage eller kontor. Vanliga bestämmelser fastställer byggnaders maximala yta och höjd, antal våningar, om vinden får inredas och inom vilken del av tomten byggnaderna får uppföras.

Läs mer om gällande detaljplaner i Årjängs kommun

Svar:
Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.
Läs mer om altan här

Svar:
Prickad mark är mark som enligt planbestämmelserna inte får bebyggas.

Kontakt

 • Bygg- och miljöenheten

  0573-140 24 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Årjängs kommun
  Storgatan 66
  672 30 Årjäng

  Postadress

  Årjängs kommun
  Byggkontoret
  Box 906
  672 29 Årjäng

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell