Kommunens avfallsplan

Årjäng tillsammans med Arvika och Eda kommun arbetar med att ta fram en ny avfallsplan i ett kommunövergripande samarbete. Avfallsplanens syfte är att sätta upp en strategi för hur avfallshanteringen i kommunerna ska fungera och utvecklas på ett hållbart sätt.

Hjälp till att göra saker bättre!

Alla som bor och verkar i en kommun påverkas av kommunens avfallshantering på ett eller annat sätt, därför är det viktigt för oss att få in så många idéer och synpunkter som möjligt.

Nu har du chansen att vara med och förbättra den kommunala avfallshanteringen, hjälp oss genom att dela med dig av dina idéer i vår enkät. Vad kan vi göra bättre?

Du är anonym när du svarar på enkäten.

Utställning

Innan avfallsplanen upprättas kommer den även att ställas ut till allmänheten, då kommer det också finnas möjlighet att komma med synpunkter. Datum och information om utställningen kommer senare under året.

En kommunal avfallsplan

Avfallsplanen är en del av kommunens renhållningsordning tillsammans med avfallsföreskrifterna. Avfallsplanen är ett styrdokument för utveckling av avfallshanteringen i kommunen. I avfallsplanen strukturerar kommunen upp en handlingsplan med mål och åtgärder för hur kommunens avfallshantering ska bli miljömässigt hållbar och tillgänglig.

Avfallsplanens syfte:

  • Gynna en cirkulär ekonomi där avfall förebyggs, återbrukas och blir till nya resurser i ett ständigt kretslopp
  • Skapa ett hållbart och modern system för insamling och återvinning
  • God tillänglighet och service där alla får möjligheten till en god avfallshantering
  • Ingen nedskräpning på våra orter eller i vår natur

Målområden:

Till våran avfallsplan har vi tagit fram 4 fokusområden, förebygga och återbrukar, insamling och källsortering, service och tillgänglighet och nedskräpning. Kommunen kommer att ta fram en handlingsplan där delmål och åtgärder för att nå dessa mål tas fram. Mål och åtgärder tas fram via arbetsgrupper och allmänhetens synpunkter.

Det bästa avfallet är det avfallet som aldrig uppstår och därmed inte behöver hanteras. Det är därför viktigt att fråga sig: Varför uppstår avfall? Och hur kan vi undvika att vissa produkter blir avfall? Och hur kan vi bli bättre på att återbruka och reparera saker?

En genomtänkt infrastruktur ska vara grunden till ett bra insamlingssystem. Ett bra insamlingssystem skapar en hållbarhet och en tillgänglighet som ger förutsättning till ett cirkulärt materialflöde.

Att sortera och lämna sitt avfall på rätt sätt ska vara lätt och tillgängligt för alla. Med enkla och tillgängliga system för insamling samt en god service från renhållningsarbetare så är vårt mål att öka graden av sorterat material som går till återvinning samt ge ett gott bemötande kring din avfallshantering.

Nedskräpningen i våra städer, vid våra vägar och i miljön påverkar människan , djuren och miljön på ett negativt sätt och skapar en ostädad stadsmiljö. Målet är att bedriva ett aktivt arbete för att minska nedskräpningen i kommunen, detta genom kampanjer och kommunikation för att öka medvetenheten och skapa beteendeförändring kring nedskräpning.

Vägen till en färdig avfallsplan

Framtagandet av en avfallsplan görs genom kommunala arbetsgrupper och allmänheten.

Arbetsgrupper

Den här avfallsplanen tas fram genom ett kommunövergripande samarbete, vilket gör att arbetsgruppen för avfallsplanen består av tjänstemän från både Arvika, Eda och Årjäng. Utöver arbetsgruppen så finns en politisk arbetsgrupp (referensgrupp) som innefattar arbetsgruppen + politiska representanter från olika partier, samt chefer inom renhållningen.

Workshops

Arbetsgruppen har under vintern 2021 och våren 2022 bjudit in personal från kommunala verksamheter som exempelvis skola, äldreomsorg, lokalvård och representanter från privata aktörer som entreprenörer och fastighetsägare till workshops. Workshop:arna har utgått från olika teman som omfattar de specifika verksamheters arbetsområden samt motsvarar avfallsplanens målområden t.ex. Tema: Matsvinn och avfallsförebyggande inom skola och förskola.

Utställning

Synpunkter och idéer från allmänheten ska också samlas in i arbetet med avfallsplanen. Dessa samlas in via enkäter samt utställlande av avfallsplanen. En enkät finns att svara på för respektive kommun, utställande av avfallsplanen kommer att ske när det finns ett färdigt arbetsdokument.

Myndighet- och politiskt beslut

En bedömning om avfallsplanen kommer ha negativ påverkan på miljön kommer att undersökas i samråd med Länsstyrelsen. Till sist är kommunens avfallsplan ett politiskt beslut som måste klubbas i kommunstyrelsens nämnd KS innan den kan tas i bruk och fungera som kommunens vägledning till en hållbar utveckling inom avfallshantering.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg