Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Miljööverenskommelse - för ett hållbart Värmland
Lyssna

Miljööverenskommelse - för ett hållbart Värmland

Publicerad 2018-03-20 11:30

Under Värmlands miljö- och klimatdag den 20 mars var en av programpunkterna Miljööverenskommelser Värmland.

Värmlands miljö- och klimatdag 2018

Syftet med dagen är att skapa bättre förutsättningar för att nå miljömålen och de globala målen i Agenda 2030, att lära oss hantera ett förändrat klimat samt att bidra till ökad samverkan i det regionala miljö- och klimatarbetet.

Miljööverenskommelser Värmland

Miljööverenskommelser Värmland ska driva arbetet framåt och synliggöra aktörernas insatser.Miljööverenskommelserna och konferensen utgår från fem fokusområden inom miljömålsarbetet:

  1. Minskad klimatpåverkan
  2. Hållbar samhällsplanering 
  3. Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap
  4. Hållbar vattenförvaltning´
  5. Hälsa och livsstil

Miljööverenskommelserna är frivilliga avsiktsförklaringar. De lyfter fram och synliggör åtgärder som Värmlandskommuner genomför för att uppnå miljömålen och anpassa sig till ett förändrat klimat.

Årjängs kommuns avsiktsförklaring

Bygg- och miljönämndens ordförande, Bengt-Olof Lorentzon och Landshövding Kenneth Johansson

 

 Åtgärder Årjängs kommun

Bidrar till
fokus-område

Bidrar till    miljömål

Bidrar till Agenda 2030

 

 

 

 

Tillsynsprojekt kemikalier inom    skolor och förskolor 

 

1

Giftfri miljö

Hälsa och välbefinnande

Ta fram en kemikalieplan/policy för inköp

1

Giftfri miljö

God Bebyggd miljö

Hälsa och välbefinnande

Hållbar konsumtion och produktion

Ta fram en manual för giftfria köp inom skolan

1

Giftfri miljö

God Bebyggd miljö 

Hållbar konsumtion och produktion

Skolor och förskolor byggs enligt riktlinjer för Giftfri Byggnad

1

God bebyggd miljö

Begränsad miljöpåverkan

Hälsa och välbefinnande

Hållbara städer och samhällen

Genomföra en översyn av utomhusmiljöer (+solexponering) på skolor

1

Frisk luft

Säker strålmiljö

God bebyggd miljö 

Hälsa och välbefinnande

Hållbara städer och samhällen

Revidera avfallsplanen med tillhörande föreskrifter 

1

God bebyggd miljö

Hållbara städer och samhällen

Utreda möjligheten till att sortera ut matavfall

1

God bebyggd miljö

Giftfri miljö

Begränsad miljöpåverkan

Hållbara städer och samhällen

Utreda möjligheten till källsortering i kommunens verksamheter

1

God bebyggd miljö

Giftfri miljö

Hållbar konsumtion och produktion

Implementera en kommunal avfallspolicy

1

God bebyggd miljö

Giftfri miljö

Hållbara städer och samhällen

Hållbar konsumtion och produktion

Minska andelen matavfall i skolkök (understiga 30 gram per portion år 2020)

1

God bebyggd miljö

Begränsad miljöpåverkan

Hållbara städer och samhällen

Hållbar konsumtion och produktion

LONA-projekt: Skapa en fjärilspark intill Silbodalsälven, utbilda skolelever, tillgängliggöra och informera om kultur- och naturmiljön i området

2

Levande skogar

Ett rikt växt- och djurliv 

Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara städer och samhällen

Tillsynsprojekt lantbruk (även växtskyddsmedel)

2

Ett rikt odlingslandskap

God bebyggd miljö 

Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbar konsumtion och produktion

Fortsätta det förebyggande arbetet med att minska risken för översvämningar, vid behov beakta klimatanpassning och ekosystemtjänster vid framtagande av nya planer

3

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

 

Hållbara städer och samhällen

Ta hänsyn till ett förändrat klimat när vattenskyddsområden tas fram

3

Levande sjöar och vattendrag

Hållbara städer och samhällen

Följa beslutad dagvattenpolicy: Arbeta med multifunktionella områden, ex områden med dagvattendammar.

3

God bebyggd miljö

Hållbara städer och samhällen

Upprätta ett kulturmiljöprogram som en del i fördjupad översiktsplan inom tätorterna 

3

God bebyggd miljö

Hållbara städer och samhällen

Vid ny- eller ombyggnation av byggnader som inrymmer kommunal verksamhet tillämpas Sunda Hus miljödata

4

Begränsad miljöpåverkan

God bebyggd miljö

Hållbara städer och samhällen

Upprätta en transportpolicy/resepolicy

4

Begränsad miljöpåverkan

Frisk luft

Hållbara städer och samhällen

Hälsa och välbefinnande

Ta fram en VA-plan

5

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

God bebyggd miljö

Rent vatten och sanitet

Ekosystem och biologisk mångfald

Utbyggnad av VA-område Huken

5

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

God bebyggd miljö

Rent vatten och sanitet

Ekosystem och biologisk mångfald

Inrätta vattenskyddsområden för kommunens fem vattentäkter

5

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

God bebyggd miljö

Rent vatten och sanitet

Ekosystem och biologisk mångfald

LOVA-projekt: Hålla informationsträffar för kunskapsspridning till fastighetsägare och allmänheten.  Inventera enskilda avlopp och ställa krav på bristfälliga avlopp för att minska fosforutsläppen.

5

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

God bebyggd miljö

Rent vatten och sanitet

Ekosystem och biologisk mångfald

Ta fram en ny fiskevårdsplan för fiskevårdsföreningar

5

Levande sjöar och vattendrag

Ekosystem och biologisk mångfald

Inventera lekbottnar inför biotopvårdsåtgärder (nya och befintliga)

5

Levande sjöar och vattendrag

Ekosystem och biologisk mångfald

Årjängs kommun ska fortsatt delta i, och initiera en dialog med kommuner och intresseföreningar inom Dalslands kanals vattenråd (DANO)

5

Levande sjöar och vattendrag

Rent vatten och sanitet

Ekosystem och biologisk mångfald

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 20 mars 2018

Kontakt