Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Kommunalrådet anmäler Tullverket till Justitiekanslern
Lyssna

Kommunalrådet anmäler Tullverket till Justitiekanslern

Publicerad 2017-10-20 16:20

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S) har idag lämnat in två anmälningar till Justitiekanslern gällande Tullverket. Den första anmälan gäller brott mot en av EU:s förordningar, som bland annat fastställer att öppettider ska vara rimliga och ändamålsenliga. Den andra anmälan gäller brott mot tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen då personal i ledande ställning efterfrågat vem som ”läckt” uppgifter till media.

Det råder en skrämmande tysthetskultur inom Tullverket och jag hoppas verkligen att Justitiekanslern tar båda anmälningarna på allvar säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S). Inte minst brottet mot det så kallade efterforskningsförbudet visar på denna osunda kultur. Men för näringslivet i Årjängs kommun så är det så klart nattstängningen som är det stora problemet.

Här kan du läsa de inskickade anmälningarna i sin helhet

Anmälan 1 - Stängning nattetid i Hån strider mot EU- förordningen

Tullverket fattade 171005 beslut att stänga tullstationen i Hån nattetid från 1 april 2018.
Detta beslut strider mot rådets förordning 952/2013 art 159.2 som slår fast att:
Medlemsstaterna ska sörja för att officiella öppettider fastställs för dessa kontor och att öppettiderna är rimliga och ändamålsenliga med beaktande av typen av varuflöden, varornas beskaffenhet och det tullförfarande som de hänförs till, så att det internationella varuflödet varken hindras eller snedvrids.

Att skilja ut stationen i Hån kommer definitivt att hindra och snedvrida varuflödet. Det bör påpekas att Hån ligger efter E18, en europaväg med ökande trafik enligt Trafikverkets mätningar och där man på norsk sida gjort en kraftig utbyggnad med höjd vägstandard de senaste åren. Att då stänga tullstationen vid en yttre EU-gräns nattetid kan inte ses som ändamålsenliga öppettider.

Anmälan 2 - Inte tillåtet att efterforska av vem som "läckt" till media (personuppgifter utelämnas)

Hösten 2016 besöktes tullstationen i Hån av delar av Tullverkets ledning. Besöket föranleddes av planer på att stänga stationen nattetid vilket redan hade kommunicerats till personalen och också hade nått pressen. Vid besöket gick personer ur Tullverkets ledning runt och frågade vem/vilka som hade "läckt" uppgifter.

I Sverige är det förbjudet för myndigheter och andra allmänna organ att efterforska vem som, med stöd av meddelarfriheten, har lämnat en uppgift till media eller en journalist. Det följer av tryckfrihetsförordningen (3 kap 4 §) och yttrandefrihetsgrundlagen (2 kap 4 §). Myndigheter och allmänna organ får inte heller utsätta meddelaren för repressalier i de fall meddelaren är känd.

Då en anmälan till JK är offentlig kan här inte specificeras vare sig vilka uppgiftslämnarna är eller vilka som frågats ut av ledningen utan jag räknar med att känsliga detaljer kan sparas till den kommande utredningen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 20 oktober 2017

Kontakt